AGV Monitorovací a řídicí systém Twiserion Fleet Manager

Twiserion Fleet Manager je vlastní komplexní řídicí systém společnosti Asseco CEIT vyvinutý pro sledování a řízení logistických prostředků. Sestává ze tří hlavních složek, a to Řídicího systému (Control System), Monitorovacího systému (AGV Monitor) a systému Track & Trace.

Control System

Řídicí systém Control System je základní řídicí jednotkou celého systému, která autonomním logistickým zařízením, tzv. AGV, zajišťuje předávání informací o svém stavu, prováděných činnostech, problémových situacích a pozici v rámci vymezeného prostoru, a zároveň využívá tyto informace pro rozhodování a následné řízení jednotlivých částí logistického procesu těchto prostředků.

Řídicí systém slouží k řízení logistických prostředků přítomných ve výrobním procesu. Jeho úkolem je řídit přesun jednotlivých AGV zařízení, např. přes křižovatky, semafory, obslužná místa, nabíječky a podobně, a to automaticky bez nutnosti lidského zásahu. Přidanou hodnotou Řídicího systému je automatické řízení a kontrola nad logistickým procesem.

Řídicí systém MCS
Řídicí systém MCS

Výhody Řídicího systému Control System:

 • Inteligentní řízení
 • Možnost vyhodnocovat podmínky transportu a na jejich základě se rozhodnout
 • Automaticky generované vstupní informace pro transport z různých externích zařízení (např.: robotická pracoviště, výrobní / montážní linka, externí zařízení a systémy zákazníka) automaticky posílány do řídicího systému
 • Předávání informací z AGV jiným externím zařízením
 • Synchronizace s výrobou just in time a „na požádání“
 • Urychlení a kontinuita toku materiálu
 • Úplná automatizace výroby/logistického procesu

AGV Monitor

AGV Monitor je řešení, které slouží k monitorování autonomních AGV zařízení a jiných prvků systému činných ve výrobním procesu. Úkolem softwarového řešení AGV Monitor je nabídnout zaměstnancům v průmyslové hale možnost sledovat polohu, činnost, provozní stavy jednotlivých mobilních robotů a jiných prvků systému a mít nad nimi celkový přehled a kontrolu.

Přidanou hodnotou AGV Monitoru je monitorování AGV zařízení ve výrobním procesu v reálném čase, přičemž zpracované informace jsou zobrazovány v uživatelsky vhodné formě, a to především grafickou vizualizací stavů, či v uživatelsky nastavitelném výstupu stavových informací v textové formě. Uživatel má možnost ovlivňovat jednotlivé prvky rozhodování v reálném čase, a to například jejich aktivací, resp. deaktivací. Všechny informace, úkony, či změny nastavení systém zaznamenává a shromažďuje jako podklady pro pozdější analýzu nebo následnou optimalizaci logistických procesů.

Řídicí systém MCS
Řídicí systém MCS

Výhody AGV Monitor:

 • Monitorování polohy, činnosti a provozních stavů autonomních AGV zařízení a jiných prvků systému (periferie, semafory atd.)
 • Monitorování stavu požadavků zasílaných z externího systému (např.: z interního systému zákazníka)
 • Vizualizace sesbíraných dat v reálném čase
 • Možnost grafické vizualizace sesbíraných dat v uživatelsky vhodné formě
 • Možnost sledovat délku trvání jednotlivých provozních stavů v čase
 • Možnost sledovat přítomnost / nepřítomnost AGV na konkrétním místě v reálném čase a urgovat tím například obsluhu na manuálním pracovišti
 • Možnost informovat o vadném / chybném materiálu, který AGV nese, resp. statický dopravník obsahuje
 • Chybové hlášení a nestandardní situace okamžitě zobrazeny v panelu varovných upozornění
 • Možnost zobrazení obsazenosti křižovatek

Statistický software Track & Trace

Track & Trace je řešení, které poskytuje zpětný pohled do historie dění výrobních a logistických procesů realizovaných v průmyslových halách různých průmyslových odvětví. Program zaznamenává, statisticky vyhodnocuje a zobrazuje provozní činnosti jednotlivých autonomních mobilních robotů, kdy poskytuje pravidelný report o jejich celkovém pohybu, překládce materiálu, odezvě komunikace, správnosti čtení RFID tagů apod.

Pomocí Track & Trace lze dále zjistit provozní stavy a stavy obsazenosti periferií nacházejících se v průmyslové hale, jejich překládky materiálů, sledovat pohyb jednotlivých palet po průmyslové hale (materiálový tok) a podobně. Na základě statistických údajů poskytnutých programem Track & Trace lze nalézt těsná místa, vyloučit nespolehlivost techniky nebo lidského faktoru, analyzovat poruchy, vyhledávat příčiny problémů a tím optimalizovat výrobní a logistické procesy v průmyslových podnicích. Program poskytuje zpětnou kontrolu nad výrobním a logistickým procesem, čímž zajišťuje komplexní přehled o celkovém dění v průmyslové hale.

Řídicí systém MCS
Řídicí systém MCS

Výhody Track & Trace:

 • Sběr, uchovávání a vyhodnocování historických dat a jejich grafická vizualizace pro manažery výrobních a logistických procesů
 • Zaznamenávání historických dat z procesu výroby na vytyčení těsných míst logistického procesu
 • Nástroj poskytující pravidelné zpětné reportování provozních činností realizovaných v průmyslových halách
 • Statistické údaje o činnosti a sledování vytíženosti autonomních AGV zařízení
 • Statistické údaje o provozních stavech a stavech obsazenosti periferií AGV tahače
 • Grafické zobrazení historických dat týkajících se např. konkrétních stavových informací AGV, jejich ujeté vzdálenosti, chyb, síťové odezvy, počtu vyrobených dílů, funkčnosti serveru a jeho součástí v uživatelem definovaných časových intervalech
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat:

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat:

Zůstaňte s námi ve světě inovací.