CEIT Digital Twin Platform

CEIT Digital Twin Platform představuje jedinečný a komplexní softwarový nástroj pro projektování, monitorování, plánování, řízení a optimalizaci výrobního a logistického systému. Představuje nástroj k vybudování holistického ekosystému digitálního dvojčete a cestu digitální transformace k Industry 4.0 s požadovaným efektem optimalizace zdrojů, zvýšení kvality, snížení nákladů, detekce anomálií a zefektivnění procesů.

CEIT Digital Twin Platform tvoří tři světy, které jej rozdělují do vrstev. Jednu vrstvu tvoří fyzické prvky (stroje, materiál, logistická technika atd.). Druhou vrstvu tvoří digitální protějšky, tzv. digitální dvojčata. Z fyzických prvků získává celou škálu relevantních dat, ze kterých vytváří digitální obraz o jejich digitálních dvojčatech. Třetí svět přestavuje vrstvu datové analytiky, která realizuje zpracování údajů na informace, na základě kterých se realizují rozhodnutí, pravidla a nastavení systému.

Rozsah aplikovatelných analýz začíná diagnostikou pro potřeby reaktivního rozhodování, jako například deskriptivní analytika (popis a varování), diagnostická analytika (identifikace příčin) přes statistiky pohybu (trasování – špagetový diagram, intenzita – heat mapy) až po predikci (prediktivní analytika), proaktivní rozhodování a optimalizaci (preskriptivní  analytika). Na základě údajů lze najít úzká místa, vyloučit nespolehlivost techniky nebo lidského faktoru, analyzovat poruchy, vyhledávat příčiny problémů, a tím optimalizovat výrobní a logistické procesy v průmyslových podnicích. Řízení datového toku je přizpůsobeno tak, aby vyhovovalo požadavkům vzájemné interoperability jednotlivých prvků systému.  K tomu, aby se data dostala blíže k místům rozhodování procesů, využívá decentralizovanou architekturu výrobně-logistického systému.

Virtualizace dat tak přináší jejich novou přidanou hodnotu, neboť umožňuje inteligentní a agilní řízení výrobně-logistických systémů a procesů v reálném čase.  Data neinterpretují pouze informace o stavech prvků výrobního a logistického systému, ale také o procesních stavech. Tím se CEIT Digital Twin Platform stává zdrojem informací pro plánování a rozhodování napříč odbornými odděleními společností, jako jsou plánování výroby, logistika, průmyslové inženýrství, BOZP, ergonomie, údržba či lidské zdroje.

CEIT Digital Twin Platform schema_cz

Výhody nasazení:

 • Komplexnost
 • Interoperabilita
 • Decentralizace
 • Virtualizace
 • Dynamická simulace
 • Virtuální trénink
 • Umělá inteligence
 • Datová analytika

Použité technologie:

 • Komunikace s AGV systémy je zajištěna prostřednictvím průmyslových standardů
 • Komunikace s manipulačními prostředky ovládanými ručně je zajištěna pomocí technologie UWB RTLS, díky které lze dosáhnout přesnosti vnitřní lokalizace na úrovni 0,5 m

Systém se skládá z komunikačního rozhraní a ze čtyř základních modulů:

Modul projektovania procesov a kapacitného plánovania výroby

Modul projektování procesů a kapacitního plánování výroby

Modul monitorovania

Modul monitorování

Modul riadenie a navigácie

Modul řízení a navigace

Modul virtuálnych tréningov

Modul virtuálních tréninků

Komunikační interface

Integrační modul představuje sadu konektorů, které propojují vrstvy fyzických prvků s vrstvami virtuální reality. Vrstvu fyzických prvků tvoří výrobní stroje a zařízení, logistické prostředky, MRP/ERP systém (výrobní dokumentace, výrobní plány atd.), ale také pracovníci se svými znalostmi a zkušenostmi. Poskytuje informace o fyzické vrstvě tak, aby umožňovala počítačové zpracování, a to aktivní nebo pasivní formou.

Modul projektování procesů a kapacitního plánování výroby

Modul je tvořen parametrickým modelem, který představuje digitální kopii daného systému. Je rozdělen do více hierarchických vrstev, přičemž na jednotlivých úrovních obsahuje obrazy fyzických a nefyzických objektů, prvky, jako výrobní stroje a zařízení, logistická zařízení, pracovníky, ale především procesy s jejich daty. Na samotné úrovni se nacházejí virtuální procesní vazby (technologické postupy, logistické procesy, logistické operace, toky materiálu). Takto vytvořený model umožňuje uživateli efektivně naplánovat a kapacitně dimenzovat jednotlivé procesy ve výrobním a logistickém řetězci. Úkolem vytvořené digitální kopie v produktu je proces nastavení optimálních procesů prostřednictvím sady nástrojů pro vizualizaci, simulaci a predikci.

Prostřednictvím dynamické simulace dokáže prověřovat různé varianty scénářů a řešení, jako například plán výroby při změně nebo zadání některých údajů ještě před jejich nasazením do provozu. Umí identifikovat možné zdroje problémů a úzká místa, čímž přispívá k přijímání efektivnějších rozhodnutí, která budou odpovídat požadavkům zákazníka na denní bázi.

Modul projektování procesů a kapacitního plánování výroby
Modul sledování

Modul monitorování

Pomocí softwarových modulů v AGV technice a smart senzorické sítě založené na technologií UWB sleduje všechny prvky výrobní a logistické techniky. Předmětem sledování je sběr dat v reálném čase za účelem informování o aktuálních provozních stavech ve výrobním procesu a jejich zapisování ve formě „digitálních stínů“ do databáze pro následné analyzování, vyhodnocování, predikování, ale především operativní řízení.

Sledovány jsou polohy v čase, obsazenost techniky, potřeby počtu operátorů na dané stanici, úroveň dovedností, konflikty, prostoje, poruchy, stav údržby, kolizní situace, jakož i manipulace s materiálem.

Modul řízení a navigace

Na základě posbíraného stavu ohledně jednotlivých zařízení a požadavků z výrobního procesu systém zabezpečuje rozhodování a následné řízení jednotlivých částí výrobního a logistického procesu. Řídí přesun jednotlivých AGV zařízení, například přes křižovatky, semafory, obslužná místa, nabíječky a podobně, a to automaticky bez nutnosti lidského zásahu. Jelikož systém komunikuje s výrobním plánem, je možné efektivně využívat volnou kapacitu výrobního personálu a manipulační techniky způsobem automatického přerozdělování příslušných pracovníků v potřebném počtu a příslušnými pracovními kompetencemi k pracovním stanicím v případě výrobního pracovníka, jakož i pracovníků údržby k servisním zásahům (TPM).

Modul řízení a navigace
Modul virtuálních tréninků

Modul virtuálních tréninků

Představuje modul virtuálního světa, který fyzicky reprezentuje 3D reprodukci skutečného světa v reálném čase s reálnými daty z procesů. Trénink běží v režimu kamery POV (Point Of View), kde systém provede trénovaného účastníka skupinou úloh ve virtuální reprodukci daného světa, a kde si může vyzkoušet jednotlivé kroky, aniž by společnosti vznikla škoda nebo ztráta.

CEIT Digital Twin Platform zákazníkovi přináší:

 • Nový agilní výrobní systém, schopný efektivně reagovat na požadovaný objem výroby při úspoře nákladů a výrobních kapacit
 • Shromážděná a vyhodnocená data, využívaná pro výpočet KPI v reálném čase a zobrazovaná na kontrolních panelech a v reportech
 • Přenastavení myšlení z reaktivního na proaktivní
 • Rozvoj členů týmů a celé organizace díky učení se novým dovednostem a transformaci pracovních činností
 • Vytvoření znalostní databáze pro další rozvoj jako klíčový prvek pro udržení vysoké standardizace procesů
 • Transformaci výrobního prostředí založeného na papírování na digitalizovaný proces propojený s CEIT Digital Twin Platform
 • Transformaci z papírového výrobního prostředí do procesů digitálního dvojčete

Nasazením CEIT Digital Twin Platform zákazník získává:

 • Podrobný přehled o dějích v podniku prostřednictvím sledování
 • Pokročilé plánování a řízení výrobně-logistických procesů
 • Pokročilé autonomní rozvrhování úkonů operátorem v reálném čase
 • Pokročilé autonomní řízení logistické techniky
 • Propojení mezi plánováním a řízením
 • Optimalizaci procesů prostřednictvím analytiky podnikových dat
 • Zkrácení procesu rozhodování dostupností relevantních podnikových dat
 • Predikci a operativní plánování údržby strojů a zařízení
 • Kontinuální zlepšování logistických procesů
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat:

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat:

Zůstaňte s námi ve světě inovací.

  ?