Informace o zpracování osobních údajů

Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme my – společnost Asseco CEIT, a. s ., IČO: 44 964 676, se sídlem: Univerzitní 8661/6A, Žilina, 010 08, zapsaná u Okresního soudu Žilina, vložka číslo: 10692 / L, e-mailový kontakt: gdpr@asseco-ceit.com S Vašimi osobními údaji také pracují naši zprostředkovatelé: společnost Google LLC, Facebook Inc.,  ovšem pouze v případě, pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím služeb, které tyto společnosti poskytují na naší stránce.

U koho se můžete informovat, co a jak o Vás zpracováváme?

V případě jakýchkoliv otázek týkajících se zpracování Vašich osobních údajů na naší stránce nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese: gdpr@asseco-ceit.com.

Jaké údaje o Vás zpracováváme?

Zpracováváme pouze takové osobní údaje, abychom vám poskytovali profesionální služby. V případě, že vaše osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu, seznam, resp. rozsah údajů je přesně uveden přímo v souhlasu, a to v míře nezbytné pro splnění účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány.

Zpracováváme tyto osobní údaje:

Kontaktní údaje
Jméno, příjmení, kontaktní telefonní číslo a adresa elektronické pošty a korespondenční adresa.

Cookie
Pokud jste nám při používání naší stránky udělili souhlas na zpracování osobních údajů, zpracováváme o Vás údaje prostřednictvím souborů cookie.

Přečtěte si další informace o tom, jaké typy osobních údajů zpracovávají a používají společnosti a jejich partneři, a o tom, k čemu slouží.

Společnost Osobní údaje
Google

https://policies.google.com/technologies/types?hl=sk

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Facebook Pixels https://www.facebook.com/policy/cookies/printable

Kromě výše uvedeného naše stránka pracuje i se soubory cookie, které jsou nezbytné pro její správnou funkci a jejichž prostřednictvím o Vás nezpracovávají žádné osobní údaje, a tedy ve vztahu k používání těchto souborů není nutný Váš souhlas s jejich použitím na naší stránce.

Na co Vaše osobní údaje potřebujeme?

Vaše osobní údaje zpracovávané prostřednictvím služby Google Analytics potřebujeme na analýzu návštěvnosti naší webové stránky, a tedy zejména na ověření, zda je naše stránka pro Vás a jiné uživatele stále zajímavá a neklesá její návštěvnost.

Vaše osobní údaje zpracovávány prostřednictvím služeb Google AdWords, Google DoubleClick, Google AdSense a Facebook Pixel potřebujeme na personalizaci reklamy, a tedy zejména na to, abychom věděli zajistit, že se reklama naší webové stránky bude zobrazovat hlavně těm uživatelům, kteří mohou mít o náš obsah, služby a produkty zájem.

Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu zpracováváme pouze pro tyto účely s tím, že je pro dosažení účelu zpracování můžeme poskytnout společnostem Google LLC, Facebook Inc., které poskytují služby, jejichž prostřednictvím jsou Vaše údaje získávané.

Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovanými prostředky, přičemž při jejich zpracovávání nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování a profilování podle § 28 odst. 1 a 4 zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů, resp. čl. 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679

Jak můžete Váš souhlas odvolat?

Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud již nesouhlasíte s tím, abychom o Vás zpracovávaly Vaše osobní údaje, stačí, když napíšete na naši e-mailovou adresu: gdpr@asseco-ceit.com. Samozřejmě, odvolání Vašeho souhlasu nebude mít zpětný vliv na zákonnost zpracování vašich osobních údajů od udělení souhlasu po jeho odvolání z Vaší strany.

Na koho se můžete obrátit v případě problému?

V případě, pokud se domníváte, že jsme porušili Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: gdpr@asseco-ceit.com. Nebo můžete kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky, Hraniční 12, 820 07 Bratislava.

Jak dlouho u nás budou uloženy Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme pro čas nezbytný pro splnění účelu, pro který byly zpracovány, nejdéle však do zániku naší společnosti nebo našeho posledního právního nástupce jako subjektu práva v případě, že dojde k našemu / jeho zániku bez dalšího právního nástupce.

Jaká máte práva?

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům, máte právo žádat od nás potvrzení, zda o Vás zpracováváme osobní údaje, které se Vás týkají, a pokud Vaše údaje zpracováváme, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a podrobné informace o všem skutečnostech, které souvisí se zpracováním těchto osobních údajů (Vaše právo na přístup k osobním údajům upravuje § 21 zákona č. 18/2018 Sb o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů a čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016 / 679). Na Vaše požádání jsme povinni poskytnout Vám Vaše osobní údaje, které o Vás zpracováváme, přičemž za opakované poskytnutí těchto údajů jsme oprávněni od Vás požadovat zaplacení přiměřeného poplatku odpovídajícího administrativním nákladům;
 • právo na opravu osobních údajů, a to na opravu nepřesných údajů, které se Vás týkají, případně doplnění neúplných osobních údajů (Vaše právo na opravu osobních údajů upravuje § 22 zákona č. 18/2018 Sb o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679);
 • právo na výmaz osobních údajů (Vaše právo na výmaz osobních údajů upravuje § 23 zákona č. 18/2018 Sb o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a čl. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679), jestliže:
  (a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který jsme je získali nebo jinak zpracovány,
  (b) osobní údaje zpracováváme nezákonně,
  (c) odvoláte nám souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje jiný právní základ pro zpracování osobních údajů,
  (d) namítáte zpracování osobních údajů a nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů nebo namítáte zpracování osobních údajů podle § 27 odst. 2 zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
  (e) je důvodem pro výmaz splnění povinnosti podle zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána nebo,
  (f) se osobní údaje získávaly v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle § 15 odst. 1 zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
  Právo na výmaz Vašich osobních údajů nelze uplatnit v případě, že:
  (a) je zpracování osobních údajů nezbytné k uplatnění právního nároku,
  (b) k uplatnění práva na svobodu projevu nebo práva na informace,
  (c) na splnění povinnosti podle zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána, nebo na splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené tomu, kdo osobní údaje zpracovává,
  (d) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s § 16 odst. 2 písm.
  h) až j) zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
  (e) za účelem archivace, na vědecký účel, na účel historického výzkumu nebo na statistický účel podle § 78 odst. 8 zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, pokud je pravděpodobné, že by Vaše právo znemožnilo nebo závažným způsobem ztížilo dosažení cílů takového zpracování;

 • právo na omezení zpracování osobních údajů (Vaše právo na omezení zpracování osobních údajů upravuje § 24 zákona č. 18/2018 Sb o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016 / 679), pokud
  (a) namítáte správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího nám ověřit správnost osobních údajů,
  (b) zpracování osobních údajů je nezákonné a Vy namítáte vymazání osobních údajů a žádáte namísto toho omezení jejich použití,
  (c) již nepotřebujeme osobní údaje pro účely zpracování osobních údajů, ale potřebujete je Vy na uplatnění právního nároku, nebo,
  (d) namítáte zpracování osobních údajů podle § 27 odst. 1 zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a čl. 21 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679.

  Pokud došlo k omezení zpracování osobních údajů, můžeme kromě uchovávání osobních údajů osobní údaje zpracovávat jen s Vaším souhlasem nebo pro účely uplatnění právního nároku na ochranu osob nebo z důvodu veřejného zájmu;

 • právo namítat zpracování osobních údajů (Vaše právo namítat zpracovávání osobních údajů upravuje § 27 zákona č. 18/2018 Sb o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a čl. 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679) pokud dochází ke zpracovávání osobních údajů na základě právního základu podle § 13 odst. 1 písm. e) nebo písm. f) zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, resp. čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679. V takovém případě provozovatel nesmíme zpracovávat osobní údaje, pokud neprokážeme nezbytné oprávněné zájmy na zpracování osobních údajů, které převažují nad Vašimi právy nebo zájmy, nebo důvody pro uplatnění právního nároku;
 • právo na přenositelnost osobních údajů (Vaše právo na přenositelnost osobních údajů upravuje § 26 zákona č. 18/2018 Sb o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů a čl. 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ), a to v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, přičemž máte právo přenést tyto osobní údaje jinému provozovateli, pokud je to technicky možné a pokud se zpracování provádí automatizovanými prostředky a probíhá na základě právního základu ve smyslu § 13 odst. 1 písm. a) nebo písm. b) zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, resp. čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, tj pokud zpracováváme osobní údaje na základě Vašeho souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy, případně smluvní povinnosti.

Musíte nám Vaše osobní údaje poskytnout?

Vaše osobní údaje jste nám poskytli dobrovolně na základě Vašeho svobodného souhlasu, přičemž jste nebyli povinni nám takový souhlas se zpracováním osobních údajů udělit.

Budeme Vaše osobní údaje přenášet do třetí země?

Realizace námi poskytovaných služeb vyžaduje spolupráci s již zmíněnými společnostmi. To znamená, že Vaše osobní údaje mohou být přeneseny do třetích zemí. K předávání však vždy dochází v souladu s legislativními požadavky, které na tento přenos klade zákon č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, přičemž je v každém případě zajištěna ochrana Vašich osobních údajů. Konkrétně se jedná o servery, cloudová řešení příslušných společností Google LLC, Facebook Inc..

Zůstaňte s námi ve světě inovací.