AGV Monitorovací a riadiaci systém Twiserion Fleet Manager

Twiserion Fleet Manager je komplexný riadiaci softvérový systém spoločnosti Asseco CEIT vyvinutý pre sledovanie a riadenie logistických prostriedkov. Pozostáva z troch hlavných zložiek, a to Riadiaceho systému (Control System), Monitorovacieho systému (AGV Monitor) a systému Track & Trace.

Control System

Riadiaci systém Control System je základnou riadiacou jednotkou celého systému, ktorá autonómnym logistickým zariadeniam, tzv. AGV, zabezpečuje odovzdávanie informácií o svojom stave, vykonávaných činnostiach, problémových situáciách a pozícii v rámci vymedzeného priestoru, a zároveň využíva tieto informácie na rozhodovanie a následné riadenie jednotlivých častí logistického procesu týchto prostriedkov.

Riadiaci systém slúži na riadenie logistických prostriedkov prítomných vo výrobnom procese. Jeho úlohou je riadiť presun jednotlivých AGV zariadení, napr. cez križovatky, semafory, obslužné miesta, nabíjačky a podobne, a to automaticky bez nutnosti ľudského zásahu. Pridanou hodnotou Riadiaceho systému je automatické riadenie a kontrola nad logistickým procesom.

Riadiaci systém MCS
Riadiaci systém MCS

Výhody Riadiaceho systému Control System:

 • Inteligentné riadenie
 • Možnosť vyhodnocovať podmienky transportu a na základe nich sa rozhodnúť
 • Automaticky generované vstupné informácie pre transport z rôznych externých zariadení (napr.: robotické pracoviská, výrobná/montážna linka, externé zariadenia a systémy zákazníka) automaticky posielané do riadiaceho systému
 • Zasielanie informácií z AGV pre iné externé zariadenia
 • Synchronizácia s výrobou just in time a „na požiadanie“
 • Urýchlenie a kontinuita toku materiálu
 • Úplná automatizácia výroby/logistického procesu

AGV Monitor

AGV Monitor je riešenie, ktoré slúži na monitorovanie autonómnych AGV zariadení a iných prvkov systému činných vo výrobnom procese. Úlohou softvérového riešenia AGV Monitor je ponúknuť zamestnancom v priemyselnej hale možnosť sledovať polohu, činnosť, prevádzkové stavy jednotlivých mobilných robotov a iných prvkov systému a mať nad nimi celkový prehľad a kontrolu.

Pridanou hodnotou AGV Monitora je monitorovanie AGV zariadení vo výrobnom procese v reálnom čase, pričom spracované informácie sú zobrazované v používateľsky vhodnej forme, a to predovšetkým grafickou vizualizáciou stavov, či v používateľsky nastaviteľnom výstupe stavových informácií v textovej forme. Používateľ má možnosť ovplyvňovať jednotlivé prvky rozhodovania v reálnom čase a to napríklad ich aktiváciou, resp. deaktiváciou. Všetky informácie, úkony, či zmeny nastavení systém zaznamenáva a zhromažďuje ako podklady pre neskoršiu analýzu alebo následnú optimalizáciu logistických procesov.

Riadiaci systém MCS
Riadiaci systém MCS

Výhody AGV Monitor:

 • Monitorovanie polohy, činnosti a prevádzkových stavov autonómnych AGV zariadení a iných prvkov systému (periférie, semafory, atď.)
 • Monitorovanie stavu požiadaviek zasielaných z externého systému (napr.: z interného systému zákazníka)
 • Vizualizácia zozbieraných dát v reálnom čase
 • Možnosť grafickej vizualizácie zozbieraných dát v používateľsky vhodnej forme
 • Možnosť sledovať dĺžku trvania jednotlivých prevádzkových stavov v čase
 • Možnosť sledovať prítomnosť/neprítomnosť AGV na konkrétnom mieste v reálnom čase a urgovať tým napríklad obsluhu v manuálnom pracovisku
 • Možnosť informovať o vadnom/chybnom materiáli, ktorý AGV nesie, resp. statický dopravník obsahuje
 • Chybové hlásenia a neštandardné situácie okamžite zobrazené v paneli varovných upozornení
 • Možnosť zobrazenia obsadenosti križovatiek

Štatistický softvér Track & Trace

Track & Trace je riešenie, ktoré poskytuje spätný pohľad do histórie diania výrobných a logistických procesov realizovaných v priemyselných halách rôznych priemyselných odvetví. Program zaznamenáva, štatisticky vyhodnocuje a zobrazuje prevádzkové činnosti jednotlivých autonómnych mobilných robotov, kedy poskytuje pravidelný report o ich celkovom pohybe, prekládke materiálu, odozve komunikácie, správnosti čítania RFID tagov, a pod.

Pomocou Track & Trace je možné ďalej zistiť prevádzkové stavy a stavy obsadenosti periférií nachádzajúcich sa v priemyselnej hale, ich prekládky materiálov, sledovať pohyb jednotlivých paliet po priemyselnej hale (materiálový tok) a podobne. Na základe štatistických údajov poskytnutých programom Track & Trace je možné nájsť úzke miesta, vylúčiť nespoľahlivosť techniky alebo ľudského faktora, analyzovať poruchy, vyhľadávať príčiny problémov a tým optimalizovať výrobné a logistické procesy v priemyselných podnikoch. Program poskytuje spätnú kontrolu nad výrobným a logistickým procesom, čím zabezpečuje komplexný prehľad o celkovom dianí v priemyselnej hale.

Riadiaci systém MCS
Riadiaci systém MCS

Výhody Track & Trace:

 • Zber, uchovávanie a vyhodnocovanie historických dát a ich grafická vizualizácia pre manažérov výrobných a logistických procesov
 • Zaznamenávanie historických údajov z procesu výroby na vytýčenie úzkych miest logistického procesu
 • Nástroj poskytujúci pravidelné spätné reportovanie prevádzkových činností realizovaných v priemyselných halách
 • Štatistické údaje o činnosti a sledovanie vyťaženosti autonómnych AGV zariadení
 • Štatistické údaje o prevádzkových stavoch a stavoch obsadenosti periférií AGV ťahača
 • Grafické zobrazenie historických dát týkajúcich sa napr. konkrétnych stavových informácií AGV, ich prejdenej vzdialenosti, chýb, sieťovej odozvy, počte vyrobených dielov, funkčnosti servera a jeho súčastí v používateľom zadefinovaných časových intervaloch
Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:

Prihláste sa na odber Newslettru, ponúk eventov a webinárov