Velké i malé firmy mají prospěch z používání softwaru Twiserion Design Manager

Společnost Asseco CEIT se již od svého vzniku věnuje výzkumně-vývojovým aktivitám v oblasti projektování, optimalizace a digitalizace výrobních, logistických a skladových procesů. Jedním z výsledků dlouholetých zkušeností a mapování potřeb trhu je i náš vlastní software známý pod názvem Twiserion Design Manager, u jehož zrodu stál Milan Magdech, vedoucí oddělení Design System Development. S Milanem jsme si povídali právě o koncepčním projektování a optimalizaci výrobně-logistických procesů, při kterých jeho oddělení pracuje se zmíněným softwarem.

Milan_Magdech

Jako product owner a zároveň expert na software Twiserion Design Manager, jak by si ho našim čtenářům představil?

Twiserion Design Manager je software, který umožňuje projektování a plánování výrobně-logistických systémů a jejich procesů, a to vše v prostředí parametrického digitálního modelu. Díky němu dokážete vyhodnocovat současný stav výrobně-logistického systému, ale také navrhovat nápravná opatření. Výhodou je, že si můžete všechna navrhovaná řešení ověřit ještě před samotnou realizací tak, aby splňovaly všechny požadované technické i ekonomické parametry bez potřeby dodatečných úprav v implementační fázi. Software je navíc možné uplatnit ve všech fázích projektování, od návrhu závodu „na zelené louce“ přes změnu návrhu již existujících prostor až po optimalizaci procesů. Jsem přesvědčen, že software v plné míře splňuje požadavky, které jsou v současnosti kladeny na proces projektování, jakými jsou rychlý a systematický přístup, prostorová vizualizace a prezentace výstupů, interaktivita propojená s vyhodnocováním klíčových ukazatelů, přístup shora dolů či variantní přístup k řešení problému.

Komu je tento software určen a kdo všechno najde uplatnění softwaru ve své každodenní práci?

Ve fázích projektování či plánování je nezbytné uplatňovat multidisciplinární přístup, nejen znalost projektování, ale i znalostí z jiných oblastí. To vše Twiserion Design Manager zohledňuje a využívá a proto je jeho přínos významný pro mnohé profese. Především však pro průmyslové inženýry, výrobní technology, plánovače, specialisty odpovědné za layout, ale i logistické pracovníky, plánovače logistických procesů nebo operativní logistiky a ergonomy.

Pro jaké konkrétní procesy či projekty je Twiserion Design Manager použitelný? Kde všude přináší výhody ve výrobě? 

Proces projektování a plánování prochází několika fázemi. V závislosti na oblasti použití příp. fázi projektu se využívají různé metody, při kterých tento software hraje klíčovou roli. Může jít například o sběr a přípravu dat důležitých pro analýzu současného stavu nebo metody pro analýzu, měření a normování práce pomocí MTM a MOST. Dalšími příklady jsou metodika projektování a metody pro stanovení výrobní kapacity, rozbor a tvoření materiálových toků, řešení výrobní dispozice (tzv. layout) od koncepčního projektování k podrobnému projektování pracovišť či metody pro stanovení počtu operátorů.

A co logistika? Asseco CEIT je společnost, která představuje one-stop shop pro všechny logistické procesy. Jaké logistické procesy řeší a optimalizuje tento software?

Software Twiserion Design Manager zahrnuje hned několik modulů a funkcí vhodných právě pro projektování a plánování logistických systémů. Obsahuje rozsáhlou knihovnu logistické techniky od ručně ovládaného vozíku přes vysokozdvižnou techniku či zásobovací vláčky až po plně automatizované logistické systémy AMR. Z pohledu logistického plánování dokáže uživatel softwaru modelovat, popsat a kapacitně prověřit jakýkoli logistický proces (vyskladnění, vychystání a odvoz na místo spotřeby). Dokonce umí navrhnout, co se bude s danou položkou dít, v čem bude například zboží zabaleno, jaký typ a množství zboží půjde přímo na linku či bude dále zboží sekvencováno, přebalováno apod.

Twiserion Design Manager dokáže pracovat i s daty získanými z monitorovacích systémů RTLS. Právě díky těmto datům dokáže uživatel odhalit úzká místa v logistickém procesu, intenzitu pohybu logistické techniky a efektivnost logistických procesů.

 

Jako třetí oblast pro využití si vzpomenul skladové procesy. Čím jsou z pohledu koncepčního projektování či plánování unikátní a jak Twiserion Design Manager pomáhá tam?

Pro oblast skladování nabízí software několik funkcí, které napomáhají při tvorbě digitální kopie skladu. Systém disponuje parametrickými modely regálových pořadačů, které si uživatel dokáže namodelovat během několika minut. Tyto díly dokáže přiřadit do regálových polic a sledovat vytížení skladu ať už v samotných číslech nebo vizuálně v digitálním náhledu.

Na podobném principu funguje skladování dílů na podlahové ploše. Rozložení palet se realizuje na základě nastavených pravidel, například vytváření tzv. řad nebo bloků palet. Zároveň je možné jednotlivá paletomísta vizualizovat a okamžitě tak reagovat na možné zástavby paletomíst – na objekty jako jsou sloupy, energomosty, případně výšková omezení. Systém po aktualizaci podmínek automaticky rozvrhne palety a přepočítá ukazatele ve skladovacím prostoru.

 

Milan_Magdech

Má software využití pouze při prvotním plánování nebo má své opodstatnění i při každodenním používání? Pokud ano, jak ovlivňuje každodenní práci lidí, kteří s ním pracují?

Software je navržen tak, aby pomáhal během celého životního cyklu výrobního závodu, od koncepčního návrhu až po různé změny ve výrobních prostorách, které vznikají každý den za účelem nejefektivnějšího využití všech možností, které závod poskytuje.

Na jakou největší výhodu, kterou Twiserion Design Manager přinesl velké a malé firmě, si vzpomínáš? Jaké nejvýznamnější projekty má zatím za sebou?

Mezi velké závody mohu zařadit projekt, kde rozsah transformace závodu probíhal na přibližně 51 000 m2, zahrnoval 700 strojů a 580 zaměstnanců. Prostřednictvím softwaru jsme ukázali, jak lze řešit digitální transformaci na tak velké ploše. Během projektu jsme spojovali několik informačních zdrojů na jedno místo, tvořili jsme efektivní výrobní dispozici a její případné změny s kalkulací klíčových ukazatelů, jako například kapacitní potřeba strojních zařízení, kapacitní vytížení operátorů výroby, a to vše ve 3D prostředí. Workshopy pro zaměstnance zákazníka jsme vedli co nejefektivnějším způsobem, začali jsme analýzou současného stavu a úspěšně jsme převedli tým specialistů do fáze optimalizace a zavedení změn do samotného provozu.

Mezi tzv. malé firmy řadíme všechny zákazníky s méně než 250 zaměstnanci. Software pracuje se základními údaji, jako například výkresy výrobní dispozice, balící předpisy jednotlivých dílů a výrobků, jakož i pracovní instrukce pro činnosti operátora na pracovní směně. Na základě získaných dat dokáže uživatel v softwarovém prostředí sestavit aktuální stav výrobního nebo logistického procesu a společně se specialisty během společného workshopu hledat oblasti pro optimalizaci.

Děkujeme za objasnění přínosů softwaru Twiserion Design Manager ve výrobě, logistice a ve skladech. Zajímá mě, jak však vypadá výstup ze softwaru a jaká data jsou jeho součástí?

Výstupů ze softwaru může být několik. Je jím samotný parametrický model výrobně-logistického systému, který v čase vyhodnocuje klíčové ukazatele podle druhu jejich použití.

Samotným výstupem může být i množství různých exportů, závisí to na povaze modelu, který si uživatel tvoří. Mezi nejpoužívanější exporty však patří informace o výrobním systému ve formátech pptx nebo xlsx. Jedná se o komplexní dokument, který obsahuje přehled informací o kapacitním vytížení strojů a pracovního personálu při výrobě určitého množství výrobku.

Výstupem ale může být i dokument ve formátu pptx, xls nebo pdf, který popisuje naplánované trasy manipulačního prostředku. Kompaktně v jednom dokumentu popíše trasu prostředku, její virtuální náhled odkud a kam prostředek prošel, jaká je frekvence přepravy stanoveného rozsahu komponent a následné kapacitní vytížení manipulačního prostředku.

Milan_Magdech

Zůstaňte s námi ve světě inovací.