Veľké aj malé firmy benefitujú používaním softvéru Twiserion Design Manager

Asseco CEIT sa už od svojho vzniku venuje výskumno-vývojovým aktivitám v oblasti projektovania, optimalizácie a digitalizácie výrobných, logistických a skladových procesov. Jedným z výsledkov dlhoročných skúseností a mapovania potrieb trhu je aj náš vlastný softvér známi pod názvom Twiserion Design Manager, pri zrode ktorého stál Milan Magdech, vedúci oddelenia Design System Development. S Milanom sme sa zhovárali práve o koncepčnom projektovaní a optimalizácii výrobno-logistických procesov, pri ktorých jeho oddelenie pracuje so spomínaným softvérom.

Milan_Magdech

Ako product owner a zároveň expert na softvér Twiserion Design Manager, ako by si ho našim čitateľom predstavil?

Twiserion Design Manager je softvér, ktorý umožňuje projektovanie a plánovanie výrobno-logistických systémov a ich procesov, a to všetko v prostredí parametrického digitálneho modelu. Vďaka nemu dokážete vyhodnocovať súčasný stav výrobno-logistického systému, ale aj navrhovať nápravné opatrenia. Výhodou je, že si viete všetky navrhované riešenia overiť ešte pred samotnou realizáciou tak, aby spĺňali všetky požadované technické aj ekonomické parametre bez potreby dodatočných úprav v implementačnej fáze. Softvér je navyše možné uplatniť vo všetkých fázach projektovania, od návrhu závodu „na zelenej lúke“ cez redizajn už existujúcich priestorov až po optimalizáciu procesov. Som presvedčený, že softvér v plnej miere spĺňa požiadavky, ktoré sú v súčasnosti kladené na proces projektovania, akými sú rýchly a systematický prístup, priestorová vizualizácia a prezentácia výstupov, interaktivita prepojená s vyhodnocovaním kľúčových ukazovateľov, Top-Down postup, či variantný prístup k riešeniu problému.

Pre koho je tento softvér určený a kto všetko nájde uplatnenie softvéru v jeho každodennej práci?

Vo fázach projektovania či plánovania je nevyhnutné uplatňovať multidisciplinárny prístup, nielen znalosť projektovania, ale aj vedomostí z iných oblastí. To všetko Twiserion Design Manager zohľadňuje a využíva a preto je jeho prínos významný pre mnohé profesie. Predovšetkým však pre priemyselných inžinierov, výrobných technológov, plánovačov, špecialistov zodpovedných za layout, ale aj logistických pracovníkov, plánovačov logistických procesov alebo operatívnych logistov a ergonómov.

Pri akých konkrétnych procesoch, či projektoch je Twiserion Design Manager aplikovateľný? Kde všade prináša benefity vo výrobe? 

Proces projektovania a plánovania prechádza viacerými fázami. V závislosti od oblasti použitia príp. fázy projektu sa využívajú rôzne metódy, pri ktorých tento softvér zohráva kľúčovú rolu. Môže ísť napríklad o zber a prípravu dát dôležitých pre analýzu súčasného stavu, alebo metódy pre analýzu, meranie a normovanie práce pomocou MTM a MOST. Ďalšími príkladmi sú metodika projektovania a metódy pre stanovenie výrobnej kapacity, rozbor a tvorenie materiálových tokov, riešenie výrobnej dispozície (tzv. layout) od koncepčného projektovania k detailnému projektovaniu pracovísk, či metódy pre stanovenie počtu operátorov.

A čo logistika? Asseco CEIT je spoločnosť, ktorá predstavuje one-stop shop pre všetky logistické procesy. Aké logistické procesy rieši a optimalizuje tento softvér?

Softvér Twiserion Design Manager zahŕňa hneď viacero modulov a funkcií vhodných práve pre projektovanie a plánovanie logistických systémov. Obsahuje rozsiahlu knižnicu logistickej techniky od ručne ovládaného vozíka cez vysokozdvižnú techniku, či zásobovacie vláčiky až po plne automatizované logistické systémy AMR. Z pohľadu logistického plánovania dokáže používateľ softvéru modelovať, popísať a kapacitne preveriť akýkoľvek logistický proces (vyskladnenie, vychystanie a odvoz na miesto spotreby). Dokonca vie navrhnúť, čo sa bude s danou položkou diať, v čom bude napríklad tovar zabalený, aký typ a množstvo tovaru pôjde priamo na linku či bude ďalej tovar sekvencovaný, prebaľovaný a pod.

Twiserion Design Manager dokáže pracovať aj s dátami získanými z monitorovacích systémov RTLS. Práve vďaka týmto dátam dokáže používateľ odhaliť úzke miesta v logistickom procese, intenzitu pohybu logistickej techniky a efektívnosť logistických procesov.

Treťou oblasťou pre využitie si spomínal skladové procesy. Čím sú z pohľadu koncepčného projektovania či plánovania unikátne a ako Twiserion Design Manager pomáha tam?

Pre oblasť skladovania ponúka softvér niekoľko funkcií, ktoré napomáhajú pri tvorbe digitálnej kópie skladu. Systém disponuje parametrickými modelmi regálových zakladačov, ktoré si používateľ dokáže namodelovať v priebehu niekoľkých minút. Tieto diely dokáže priradiť do regálových políc a sledovať vyťaženie skladu či už v samotných číslach alebo vizuálne v digitálnom náhľade.
Na podobnom princípe funguje skladovanie dielov na podlahovej ploche. Rozloženie paliet sa realizuje na základe nastavených pravidiel, napríklad vytváranie tzv. radov alebo blokov paliet. Zároveň je možné jednotlivé paletomiesta vizualizovať a okamžite tak reagovať na možné zástavby paletomiest – na objekty ako sú stĺpy, energomosty, prípadne výškové obmedzenia. Systém po aktualizácií podmienok automaticky rozvrhne palety a prepočíta ukazovatele v skladovacom priestore.

Milan_Magdech

Má softvér využitie iba pri prvotnom plánovaní alebo má svoje opodstatnenie aj pri každodennom používaní? Ak áno, tak ako ovplyvňuje každodennú prácu ľudí, ktorí s ním pracujú?

Softvér je navrhnutý tak, aby pomáhal počas celého životného cyklu výrobného závodu, od koncepčného návrhu až po rôzne zmeny vo výrobných priestoroch, ktoré vznikajú každý deň za účelom najefektívnejšieho využitia všetkých možností, ktoré závod poskytuje.

Na aký najväčší benefit si spomínaš, ktorý Twiserion Design Manager priniesol veľkej a aký malej firme? Aké najvýznamnejšie projekty má zatiaľ za sebou?

Medzi veľké závody môžem zaradiť projekt, kde rozsah transformácie závodu prebiehal na približne 51 000 m2, zahŕňal 700 strojov a 580 zamestnancov. Prostredníctvom softvéru sme ukázali, ako je možné riešiť digitálnu transformáciu na tak veľkej ploche. Počas projektu sme spájali viacero informačných zdrojov na jedno miesto, tvorili sme efektívnu výrobnú dispozíciu a jej prípadné zmeny s kalkuláciou kľúčových ukazovateľov, ako napríklad kapacitná potreba strojných zariadení, kapacitné vyťaženie operátorov výroby, a to všetko v 3D prostredí. Workshopy pre zamestnancov zákazníka sme viedli čo najefektívnejším spôsobom, začínali sme analýzou súčasného stavu a úspešne sme previedli tím špecialistov do fázy optimalizácie a zavedenia zmien do samotnej prevádzky.

Medzi tzv. malé firmy radíme všetkých zákazníkov s menej ako 250 zamestnancami. Softvér pracuje so základnými údajmi, ako napríklad výkresy výrobnej dispozície, baliace predpisy jednotlivých dielov a výrobkov, ako aj pracovné inštrukcie pre činnosti operátora na pracovnej zmene. Na základe získaných dát dokáže používateľ v softvérovom prostredí zostaviť aktuálny stav výrobného alebo logistického procesu a spoločne so špecialistami počas spoločného workshopu hľadať oblasti pre optimalizáciu.

Ďakujeme za objasnenie prínosov softvéru Twiserion Design Manager vo výrobe, logistike a v skladoch. Zaujíma ma, ako však vyzerá výstup zo softvéru a aké dáta sú jeho súčasťou?

Výstupov zo softvéru môže byť niekoľko. Je ním samotný parametrický model výrobno-logistického systému, ktorý v čase vyhodnocuje kľúčové ukazovatele podľa druhu ich použitia.
Samotným výstupom môže byť aj množstvo rozličných exportov, závisí to od povahy modelu, ktorý si používateľ tvorí. Medzi najpoužívanejšie exporty však patrí informácia o výrobnom systéme vo formátoch pptx alebo xlsx. Ide o komplexný dokument, ktorý obsahuje prehľad informácií o kapacitnom vyťažení strojov a pracovného personálu pri výrobe určitého množstva výrobku.

Výstupom ale môže byť aj dokument vo formáte pptx, xls alebo pdf, ktorý popisuje naplánované trasy manipulačného prostriedku. Kompaktne v jednom dokumente popíše trasu prostriedku, jej virtuálny náhľad odkiaľ a kam prostriedok prešiel, aká je frekvencia prepravy stanoveného rozsahu komponentov a následné kapacitné vyťaženie manipulačného prostriedku.

Milan_Magdech

Prihláste sa na odber Newslettru, ponúk eventov a webinárov