Asseco_CEIT_Twiserion_Fleet_manager_logo_rgb_color

Switch the digital genius on

Twiserion Fleet Manager je komplexný softvérový riadiaci systém spoločnosti Asseco CEIT vyvinutý pre sledovanie a riadenie logistických prostriedkov.

Buďte produktívny s Twiserion Fleet Manager

Twiserion Fleet Manager poskytuje komplexné riadenie flotily, ako aj ich real-time monitorovanie a zobrazovanie aktuálneho statusu a vykonávanej požiadavky. Vďaka zbieraným štatistickým dátam vie zákazník jednoducho identifikovať problémové miesta a zamerať sa na ich optimalizáciu.

real time prehľad o kompletnej AGV flotile
automatizované zmenové prehľady
hotline support 24/7

Twiserion Fleet Manager

Twiserion Fleet Manager pozostáva z troch hlavných zložiek, a to Riadiaceho systému (Control System), Monitorovacieho systému (AGV Monitor) a systému Track & Trace.

Twiserion_fleet_manager_control_system

Control system

Riadiaci systém Control System je základnou riadiacou jednotkou celého systému, ktorá autonómnym logistickým zariadeniam, tzv. AGV, zabezpečuje odovzdávanie informácií o svojom stave, vykonávaných činnostiach, problémových situáciách a pozícii v rámci vymedzeného priestoru, a zároveň využíva tieto informácie na rozhodovanie a následné riadenie jednotlivých častí logistického procesu týchto prostriedkov.

Riadiaci systém slúži na riadenie logistických prostriedkov prítomných vo výrobnom procese. Jeho úlohou je riadiť presun jednotlivých AGV zariadení, napr. cez križovatky, semafory, obslužné miesta, nabíjačky a podobne, a to automaticky bez nutnosti ľudského zásahu. Pridanou hodnotou Riadiaceho systému je automatické riadenie a kontrola nad logistickým procesom.

Twiserion_fleet_manager_agv_monitor

AGV Monitor

AGV Monitor je riešenie, ktoré slúži na monitorovanie autonómnych AGV zariadení a iných prvkov systému činných vo výrobnom procese. Úlohou softvérového riešenia AGV Monitor je ponúknuť zamestnancom v priemyselnej hale možnosť sledovať polohu, činnosť, prevádzkové stavy jednotlivých mobilných robotov a iných prvkov systému a mať nad nimi celkový prehľad a kontrolu.

Pridanou hodnotou AGV Monitora je monitorovanie AGV zariadení vo výrobnom procese v reálnom čase, pričom spracované informácie sú zobrazované v používateľsky vhodnej forme, a to predovšetkým grafickou vizualizáciou stavov, či v používateľsky nastaviteľnom výstupe stavových informácií v textovej forme. Používateľ má možnosť ovplyvňovať jednotlivé prvky rozhodovania v reálnom čase a to napríklad ich aktiváciou, resp. deaktiváciou. Všetky informácie, úkony, či zmeny nastavení systém zaznamenáva a zhromažďuje ako podklady pre neskoršiu analýzu alebo následnú optimalizáciu logistických procesov.

Modul projektovania procesov a kapacitného plánovania výroby

Štatistický softvér Track & Trace

Track & Trace je riešenie, ktoré poskytuje spätný pohľad do histórie diania výrobných a logistických procesov realizovaných v priemyselných halách rôznych priemyselných odvetví. Program zaznamenáva, štatisticky vyhodnocuje a zobrazuje prevádzkové činnosti jednotlivých autonómnych mobilných robotov, kedy poskytuje pravidelný report o ich celkovom pohybe, prekládke materiálu, odozve komunikácie, správnosti čítania RFID tagov, a pod.

Pomocou Track & Trace je možné ďalej zistiť prevádzkové stavy a stavy obsadenosti periférií nachádzajúcich sa v priemyselnej hale, ich prekládky materiálov, sledovať pohyb jednotlivých paliet po priemyselnej hale (materiálový tok) a podobne. Na základe štatistických údajov poskytnutých programom Track & Trace je možné nájsť úzke miesta, vylúčiť nespoľahlivosť techniky alebo ľudského faktora, analyzovať poruchy, vyhľadávať príčiny problémov a tým optimalizovať výrobné a logistické procesy v priemyselných podnikoch. Program poskytuje spätnú kontrolu nad výrobným a logistickým procesom, čím zabezpečuje komplexný prehľad o celkovom dianí v priemyselnej hale.

Výhody Riadiaceho systému Control System

Twiserion_fleet_manager_control_system_icon

Inteligentné riadenie

Možnosť vyhodnocovať podmienky transportu a na základe nich sa rozhodnúť

Automaticky generované vstupné informácie pre transport z rôznych externých zariadení (napr.: robotické pracoviská, výrobná/montážna linka, externé zariadenia a systémy zákazníka) automaticky posielané do riadiaceho systému

Zasielanie informácií z AGV pre iné externé zariadenia

Synchronizácia s výrobou just in time a „na požiadanie“
Urýchlenie a kontinuita toku materiálu
Úplná automatizácia výroby/logistického procesu

 

Výhody AGV Monitor

Twiserion_fleet_manager_agv_monitor_icon

Monitorovanie polohy, činnosti a prevádzkových stavov autonómnych AGV zariadení a iných prvkov systému (periférie, semafory, atď.)

Monitorovanie stavu požiadaviek zasielaných z externého systému (napr.: z interného systému zákazníka)

Vizualizácia zozbieraných dát v reálnom čase
Možnosť grafickej vizualizácie zozbieraných dát v používateľsky vhodnej forme
Možnosť sledovať dĺžku trvania jednotlivých prevádzkových stavov v čase
Možnosť sledovať prítomnosť/neprítomnosť AGV na konkrétnom mieste v reálnom čase a urgovať tým napríklad obsluhu v manuálnom pracovisku
Možnosť informovať o vadnom/chybnom materiáli, ktorý AGV nesie, resp. statický dopravník obsahuje
Chybové hlásenia a neštandardné situácie okamžite zobrazené v paneli varovných upozornení
Možnosť zobrazenia obsadenosti križovatiek

Výhody Track & Trace

Zber, uchovávanie a vyhodnocovanie historických dát a ich grafická vizualizácia pre manažérov výrobných a logistických procesov

Zaznamenávanie historických údajov z procesu výroby na vytýčenie úzkych miest logistického procesu

Nástroj poskytujúci pravidelné spätné reportovanie prevádzkových činností realizovaných v priemyselných halách

Štatistické údaje o činnosti a sledovanie vyťaženosti autonómnych AGV zariadení

Štatistické údaje o prevádzkových stavoch a stavoch obsadenosti periférií AGV ťahača

Grafické zobrazenie historických dát týkajúcich sa napr. konkrétnych stavových informácií AGV, ich prejdenej vzdialenosti, chýb, sieťovej odozvy, počte vyrobených dielov, funkčnosti servera a jeho súčastí v používateľom zadefinovaných časových intervaloch

Výhody Riadiaceho systému Control System

Inteligentné riadenie

Možnosť vyhodnocovať podmienky transportu a na základe nich sa rozhodnúť

Automaticky generované vstupné informácie pre transport z rôznych externých zariadení (napr.: robotické pracoviská, výrobná/montážna linka, externé zariadenia a systémy zákazníka) automaticky posielané do riadiaceho systému

Zasielanie informácií z AGV pre iné externé zariadenia

Synchronizácia s výrobou just in time a „na požiadanie“
Urýchlenie a kontinuita toku materiálu
Úplná automatizácia výroby/logistického procesu

 

Výhody AGV Monitor

Monitorovanie polohy, činnosti a prevádzkových stavov autonómnych AGV zariadení a iných prvkov systému (periférie, semafory, atď.)

Monitorovanie stavu požiadaviek zasielaných z externého systému (napr.: z interného systému zákazníka)

Vizualizácia zozbieraných dát v reálnom čase
Možnosť grafickej vizualizácie zozbieraných dát v používateľsky vhodnej forme
Možnosť sledovať dĺžku trvania jednotlivých prevádzkových stavov v čase
Možnosť sledovať prítomnosť/neprítomnosť AGV na konkrétnom mieste v reálnom čase a urgovať tým napríklad obsluhu v manuálnom pracovisku
Možnosť informovať o vadnom/chybnom materiáli, ktorý AGV nesie, resp. statický dopravník obsahuje
Chybové hlásenia a neštandardné situácie okamžite zobrazené v paneli varovných upozornení
Možnosť zobrazenia obsadenosti križovatiek

Výhody Track & Trace

Zber, uchovávanie a vyhodnocovanie historických dát a ich grafická vizualizácia pre manažérov výrobných a logistických procesov
Zaznamenávanie historických údajov z procesu výroby na vytýčenie úzkych miest logistického procesu
Nástroj poskytujúci pravidelné spätné reportovanie prevádzkových činností realizovaných v priemyselných halách
Štatistické údaje o činnosti a sledovanie vyťaženosti autonómnych AGV zariadení
Štatistické údaje o prevádzkových stavoch a stavoch obsadenosti periférií AGV ťahača
Grafické zobrazenie historických dát týkajúcich sa napr. konkrétnych stavových informácií AGV, ich prejdenej vzdialenosti, chýb, sieťovej odozvy, počte vyrobených dielov, funkčnosti servera a jeho súčastí v používateľom zadefinovaných časových intervaloch

Chcete vedieť viac o softvéri Twiserion Fleet Manager? Kontaktujte nás.

Nastala chyba. Prosím, skúste to ešte raz.
Správa bola úspešne odoslaná

Súhlasím so spracovaním uvedených OÚ za účelom personalizovaného oslovenia obchodníkom. Pred poskytnutím OU som sa oboznámil so spracovaním OÚ