QRM: Process Mining

Zaměření Quick Response Manufacturing (tzv.QRM) spočívá v optimalizaci časových aspektů ve výrobě, zatímco Process Mining se věnuje analýze a vizualizaci stávajících procesů na základě dat.

 

Twiserion Design Manager je skvělým nástrojem pro vytvoření digitálního dvojčete, který může úspěšně integrovat oba tyto koncepty. S využitím Twiserion Design Manager můžete vytvořit digitální model vašich výrobních procesů a následně použít metody Process Mining pro analýzu tohoto modelu. Tímto způsobem dokážeme identifikovat potenciální oblasti zlepšení firemních procesů na základě reálných dat a zásad QRM.

Výzvy dnešních firem

V současném ohromujícím světě podnikání se stává spolupráce se strategickými partnery a efektivní řízení dodavatelského řetězce nezbytností. Pro úspěch v tomto dynamickém prostředí je neodmyslitelné mít v rukávu správné nástroje, přičemž plánování výroby a vnitropodnikových procesů je jedním z klíčových faktorů. Tento proces zajišťuje plynulý a časově přesný průběh výroby, který umožňuje dosažení obchodních cílů.

Setkáváme se s různými trendy, které nelze přehlédnout. Spotřebitelé jsou stále náročnější, technologie se neustále vyvíjí a konkurence nikdy nespí. V takovém prostředí je zásadní být vepředu a nabízet produkty přizpůsobené individuálním potřebám zákazníků, a to v co nejkratším čase. Firmy, které dokáží reagovat na tuto výzvu, zažívají zvýšení ziskovosti a růst na trhu. Rychlé reagování a eliminace plýtvaných zdrojů, jako jsou nadměrné zásoby a zbytečně vysoké náklady, jsou klíčem k úspěchu v tomto náročném konkurenčním prostředí.

Globální trendy pro úspěšnou firmu

Při vytváření nových podnikových technologií a strategií je kritické mít prst na pulsu globálních a lokálních trendů. Toto je klíčovým krokem na cestě k implementaci změn, které přinášejí maximální výhody a konkurenceschopnost. My se podíváme na tři aktuální globální trendy, které hráči v oblasti podnikové agility, konkrétně v rámci naší agilní strategie s názvem QRM, musí mít na zřeteli.

V první řadě je globálním trendem růst malých a středních podniků. Tyto společnosti mají jedinečnou schopnost přizpůsobit se měnícím se požadavkům trhu. Namísto hromadné výroby vytvářejí malé šarže různých produktů, čímž zajišťují flexibilitu a dokáží lépe uspokojit potřeby různých zákazníků. Oproti velkým korporacím, které mohou být těžkopádné, malé a střední podniky mají v sobě zakořeněnou agilitu a schopnost neustále se zlepšovat.

Druhým významným trendem je důraz na lokální produkci, což se stalo nesmírně důležitým v době pandemie COVID-19.Průmyslová odvětví jako automobilový a elektrotechnický průmysl, která závisela na mezinárodních dodavatelských řetězcích, byla nucena přesunout svou výrobu blíže k domovu. Lokální výroba přináší nejen krátkodobé výhody v oblasti rychlé reakce na změny, ale také dlouhodobé úspory v důsledku snížených rizik spojených s mezinárodní přepravou a problémy s kvalitou.

Třetím významným globálním trendem je rostoucí poptávka po široké škále produktů. Zákazníci očekávají více variací a vyšší kvalitu než kdykoli předtím. Proto je schopnost rychle reagovat na jejich měnící se požadavky klíčová nejen ve výrobě, ale také v administrativě. Moderní výroba už není jen o automatizaci, ale o efektivním řízení času a procesů.

Tyto globální trendy mají jedno společného jmenovatele – čas. Rychlost je klíčem k úspěchu, a to se přesně odráží v naší agilní strategii QRM, kde čas je prvním kamenem naší cesty. Vědět ho využít na maximum je esencí úspěchu, který jsme si stanovili.

Co je QRM?

Quick Response Manufacturing je strategický přístup, který se věnuje zkrácení časových rámců ve všech aspektech podnikání. Jde o to, že QRM sleduje a účinně snižuje časové odstupy v rámci interního i externího provozu. Pro zákazníka to znamená rychlou reakci na jeho požadavky.

Externí část QRM je zaměřena na to, jak rychle a efektivně můžeme reagovat na potřeby zákazníka. Interní stránka QRM se zabývá zkracováním časových mezer ve všech procesech podniku. To může zahrnovat například interně neviditelné aspekty, jako je rychlejší schvalování a zavádění konstrukčních změn nebo rychlejší zpracování objednávek pro dodavatele.

Aplikace QRM na snižování interních časových rámcích v konečném důsledku přispívá k vyšší kvalitě, nižším nákladům a samozřejmě rychlejší reakci na požadavky zákazníka. Jedná se o strategii, která umožňuje dosáhnout optimálních výsledků ve světě rychle měnících se požadavků a tržních trendů.

QRM

Těžení dat z procesů

V rámci QRM strategie si klademe za cíl výrazně krátit průběžné časy, ať už jde o výrobu, administrativu nebo komplexní celopodnikové procesy. Klíčem k tomu je důkladné pochopení toku hodnot ve firmě. Doposud jsme se spoléhali na tradiční metody, které zahrnovaly sledování časových údajů, analýzu výrobních dokumentů a složité postupy, jako je Value Stream Mapping (VSM) nebo Manufacturing Critical-path Time (MCT).

Nicméně v současné době máme k dispozici moderní nástroje, které dělají tento proces mnohem jednodušším a efektivnějším. Tyto nástroje nám umožňují rychle a efektivně získávat data z procesů, a to pomocí metody známé jako Process Mining.

Process Mining

Process Mining je nový a inovativní přístup, který není ještě velmi známý. Zabývá se vizualizací a analýzou procesů na základě zaznamenaných událostí, které se často odehrávají v rámci podnikových informačních zdrojů. Během výrobního procesu se na pracovních stanicích zaznamenávají data o každém kroku, což nám poskytuje jasný obraz průběhu procesu a jeho trvání.

Výhodou technik dolování dat z procesů je, že mohou být použity v případech, kdy neexistuje oficiální popis procesu, nebo stávající dokumentace jsou nepřesné. Tyto metody nám umožňují provádět audit systému řízení výroby a materiálových toků, analyzovat transakční záznamy z ERP systému a prozkoumat elektronické záznamy o materiálech, polotovarech a zboží.

Těžení dat z procesů není jen oblastí datové vědy, ale představuje spojení datové vědy a procesního řízení. Pomáhá transformovat záznamy událostí na smysluplné reprezentace procesů, čímž otevírá cestu k větší efektivnosti a zlepšení vašich podnikových operací.

Využití údajů k pochopení procesů

Při hledání efektivnějších způsobů pochopení a optimalizace podnikových procesů se je třeba občas podívat na údaje, které uchovávají informační systémy. Tyto údaje nejsou jen běžnými deníky, ale představují moderní ekvivalent záznamů do deníku nebo výrobních průvodek. Často je těžení dat z procesů prvním pokusem skutečně popsat data strukturovaným způsobem.

Na příkladu systému SAP můžeme vidět, že každý krok nákupního procesu je důsledně zdokumentován v příslušných databázích. Stejně tak systémy CRM, a dokonce i jiné informační systémy jako ERP, uchovávají historická data o procesech.

Systematická analýza těchto digitálních protokolů prostřednictvím nástrojů na dolování dat z procesů otevírá dveře k obrovskému potenciálu pro všechny organizace, které mají složité a různorodé procesy. Prostřednictvím analýzy událostí a jejich časových razítek můžeme přesně rekonstruovat reálný průběh procesů a identifikovat oblasti, kde je lze vylepšit.

QRM Využitie údajov na pochopenie procesov

Navíc lze informace z těchto IT protokolů využít k vytvoření modelů procesů, které se mohou dále obohatit o metriky procesů, jako jsou doby trvání a čekací doby. Celý tento proces pomáhá lépe pochopit procesy a posunout firmu směrem k efektivnější a konkurenceschopnější budoucnosti.

QRM Porovnanie procesov

Výstupní data

Po úspěšném zpracování dat pomocí metody Process Mining se otevírají nové a cenné možnosti. Výsledkem zpracování je procesní mapa, která poskytuje vizuální přehled toho, jak proces probíhá. Můžeme říci, že tato mapa je stvořena na základě dat z databázových systémů.

QRM Procesná mapa

Procesní mapa poskytuje jasné pochopení toho, jak probíhá konkrétní proces, ale to není vše. Prostřednictvím statistických údajů můžeme získat další detaily a metriky o výkonnosti tohoto procesu. Tyto údaje nám umožňují kategorizovat položky podle různých kritérií, včetně identifikačních čísel a časových razítek. Kromě toho máme k dispozici detailní statistiky o objednávkách, pohybu materiálu a výkonnosti procesu.

Naše statistiky jsou zobrazeny v několika různých pohledech:

  • Globální statistiky: Poskytují přehledné informace o celkové sadě údajů, jednotlivých případech a variantách.
  • Statistika aktivity: Obsahuje údaje o různých krocích procesu v celé sadě dat.
  • Statistika zdrojů: Poskytuje informace o osobách nebo organizačních jednotkách v rámci celkové sady údajů.
  • Statistika atributů: Zaměřuje se na všechny další atributy v datech.

Mezi těmito statistikami se nacházejí i důležité časy, které pomáhají při analýze času v rámci konceptu QRM. Například při přezkoumání životního cyklu jedné z mnoha objednávek máme k dispozici detailní údaje o dobách provádění v jednotlivých odděleních. Tyto časové údaje jsou nedílnou součástí prvního pilíře QRM s názvem „Power of Time“.

Využitím těchto výstupních údajů získáváme cenné informace, které pomáhají zlepšit procesy a posouvají firmu směrem k efektivní budoucnosti.

QRM Power of time

Optimalizace procesů pomocí QRM a Process Mining

Jedním z hlavních principů, které nám QRM přináší, je zkracování průběžných časů. Tímto procesem se zajišťuje rychlejší provádění konkrétních úkolů. Důraz na rychlé a efektivní provádění procesů je hlavním cílem metody Process Mining. Tato metoda nám poskytuje nástroje pro definování a analýzu těchto procesů a jejich časovou náročnost.

Pro průmyslové inženýry je to revoluční způsob, jak získat důležité informace o procesech. Nemusí ztrácet čas na ruční sledování činností na různých odděleních nebo čekat na správná data. Stačí, když získají potřebné údaje z databázových systémů a pomocí nástrojů Process Mining zpracují i velké množství údajů. S těmito daty mohou přesněji určit všechny klíčové parametry časového trvání a identifikovat oblasti plýtvání. V ideálním příkladu bude zajištěn konstantní stav zdrojů a hodnot, normalizuje se volatilita nebo variabilita procesů v podniku. Jelikož je objednávek mnoho, například i mezi jednotlivými odděleními, znamená to, že někdo dlouho čeká na zpracování objednávky, čímž se zatěžuje a narušuje plynulý proces.

V případě, že výroba podléhá sezónním změnám, je důležité, aby se firma přizpůsobila fluktuaci poptávky a kapacitním potřebám, které trh vyžaduje. Použití QRM a Process Mining může být strategickým nástrojem pro dosažení této pružnosti a efektivity v konkurenčním světě podnikání.

Zůstaňte s námi ve světě inovací.