QRM: Process Mining

Zameranie Quick Response Manufacturing (tzv. QRM) spočíva v optimalizácii časových aspektov vo výrobe, zatiaľ čo Process Mining sa venuje analýze a vizualizácii existujúcich procesov na základe dát.

 

Twiserion Design Manager je skvelým nástrojom na vytvorenie digitálneho dvojčata, ktorý môže úspešne integrovať oba tieto koncepty. S využitím Twiserion Design Manager môžete vytvoriť digitálny model vašich výrobných procesov a následne použiť metódy Process Mining na analýzu tohto modelu. Týmto spôsobom dokážeme identifikovať potenciálne oblasti zlepšenia firemných procesov na základe reálnych dát a zásad QRM.

Výzvy dnešných firiem

V súčasnom ohromujúcom svete podnikania sa stáva spolupráca so strategickými partnermi a efektívne riadenie dodávateľského reťazca nevyhnutnosťou. Pre úspech v tomto dynamickom prostredí je neodmysliteľné mať v rukáve správne nástroje, pričom plánovanie výroby a vnútropodnikových procesov je jedným z kľúčových faktorov. Tento proces zabezpečuje plynulý a časovo presný priebeh výroby, ktorý umožňuje dosiahnutie obchodných cieľov.

Stretávame sa s rôznymi trendmi, ktoré nemožno prehliadnuť. Spotrebitelia sú čoraz náročnejší, technológia sa neustále vyvíja a konkurencia nikdy nespí. V takomto prostredí je zásadné byť vpred a ponúkať produkty prispôsobené individuálnym potrebám zákazníkov, a to v čo najkratšom čase. Firmy, ktoré dokážu reagovať na túto výzvu, zažívajú zvýšenie ziskovosti a rast na trhu. Rýchle reagovanie a eliminácia plytvaných zdrojov, ako sú nadmerné zásoby a zbytočne vysoké náklady, sú kľúčom k úspechu v tomto náročnom konkurenčnom prostredí.

Globálne trendy pre úspešnú firmu

Pri vytváraní nových podnikových technológií a stratégií je kritické mať prst na pulze globálnych a lokálnych trendov. Toto je kľúčovým krokom na ceste k implementácii zmien, ktoré prinášajú maximálne výhody a konkurencieschopnosť. My sa pozrieme na tri aktuálne globálne trendy, ktoré hráči v oblasti podnikovej agility, konkrétne v rámci našej agilnej stratégie s názvom QRM, musia mať na zreteli.

V prvom rade je globálnym trendom rast malých a stredných podnikov. Tieto spoločnosti majú jedinečnú schopnosť prispôsobiť sa meniacim sa požiadavkám trhu. Namiesto hromadnej výroby vytvárajú malé šarže rôznych produktov, čím zabezpečujú flexibilitu a dokážu lepšie uspokojiť potreby rôznych zákazníkov. Oproti veľkým korporáciám, ktoré môžu byť ťažkopádne, malé a stredné podniky majú v sebe zakorenenú agilitu a schopnosť neustále sa zlepšovať.

Druhým významným trendom je dôraz na lokálnu produkciu, čo sa stalo nesmierne dôležitým v čase pandémie COVID-19. Priemyselné odvetvia ako automobilový a elektrotechnický priemysel, ktoré záviseli od medzinárodných dodávateľských reťazcov, boli nútené presunúť svoju výrobu bližšie k domovu. Lokálna výroba prináša nielen krátkodobé výhody v oblasti rýchlej reakcie na zmeny, ale aj dlhodobé úspory v dôsledku znížených rizík spojených s medzinárodnou prepravou a problémami s kvalitou.

Tretím významným globálnym trendom je rastúci dopyt po širokej škále produktov. Zákazníci očakávajú viac variácií a vyššiu kvalitu než kedykoľvek predtým. Preto je schopnosť rýchlo reagovať na ich meniace sa požiadavky kľúčová nielen vo výrobe, ale aj v administratíve. Moderná výroba už nie je iba o automatizácii, ale o efektívnom riadení času a procesov.

Tieto globálne trendy majú jedno spoločného menovateľa – čas. Rýchlosť je kľúčom k úspechu, a to sa presne odráža v našej agilnej stratégii QRM, kde čas je prvým kameňom našej cesty. Vedieť ho využiť na maximum je esenciou úspechu, ktorý sme si stanovili.

Čo je QRM?

Quick Response Manufacturing je strategický prístup, ktorý sa venuje skráteniu časových rámcov vo všetkých aspektoch podnikania. Ide o to, že QRM sleduje a účinne znižuje časové odstupy v rámci internej aj externej prevádzky. Pre zákazníka to znamená rýchlu reakciu na jeho požiadavky.

Externá časť QRM je zameraná na to, ako rýchlo a efektívne môžeme reagovať na potreby zákazníka. Interná stránka QRM sa zaoberá skracovaním časových medzier vo všetkých procesoch podniku. To môže zahŕňať napríklad interne neviditeľné aspekty, ako je rýchlejšie schvaľovanie a implementácia konštrukčných zmien alebo rýchlejšie spracovanie objednávok pre dodávateľov.

Aplikácia QRM na znižovanie interných časových rámcoch v konečnom dôsledku prispieva k vyššej kvalite, nižším nákladom a samozrejme, rýchlejšej reakcii na požiadavky zákazníka. Ide o stratégiu, ktorá umožňuje dosiahnuť optimálne výsledky vo svete rýchlo meniacich sa požiadaviek a trhových trendov.

QRM

Dolovanie dát z procesov

V rámci QRM stratégie si kladieme za cieľ výrazne krátiť priebežné časy, či už ide o výrobu, administratívu alebo komplexné celopodnikové procesy. Kľúčom k tomu je dôkladné pochopenie toku hodnôt vo firme. Doteraz sme sa spoliehali na tradičné metódy, ktoré zahŕňali sledovanie časových údajov, analýzu výrobných dokumentov a zložité postupy, ako je Value Stream Mapping (VSM) alebo Manufacturing Critical-path Time (MCT).

Avšak, v súčasnej dobe máme k dispozícii moderné nástroje, ktoré robia tento proces oveľa jednoduchším a efektívnejším. Tieto nástroje nám umožňujú rýchlo a efektívne získavať dáta z procesov, a to pomocou metódy známej ako Process Mining.

Process Mining

Process Mining je nový a inovatívny prístup, ktorý nie je ešte veľmi známy. Zaoberá sa vizualizáciou a analýzou procesov na základe zaznamenaných udalostí, ktoré sa často odohrávajú v rámci podnikových informačných zdrojov. Počas výrobného procesu sa na pracovných staniciach zaznamenávajú dáta o každom kroku, čo nám poskytuje jasný obraz priebehu procesu a jeho trvania.

Výhodou techník dolovania dát z procesov je, že môžu byť použité v prípadoch, kedy neexistuje oficiálny popis procesu, alebo existujúce dokumentácie sú nepresné. Tieto metódy nám umožňujú vykonávať audit systému riadenia výroby a materiálových tokov, analyzovať transakčné záznamy z ERP systému a preskúmať elektronické záznamy o materiáloch, polotovaroch a tovaroch.

Dolovanie dát z procesov nie je len oblasťou dátovej vedy, ale predstavuje spojenie dátovej vedy a procesného riadenia. Pomáha transformovať záznamy udalostí na zmysluplné reprezentácie procesov, čím otvára cestu k väčšej efektívnosti a zlepšeniu vašich podnikových operácií.

Využitie údajov na pochopenie procesov

Pri hľadaní efektívnejších spôsobov pochopenia a optimalizácie podnikových procesov, sa občas treba pozrieť na údaje, ktoré uchovávajú informačné systémy. Tieto údaje nie sú len bežnými denníkmi, ale predstavujú moderný ekvivalent záznamov do denníka alebo výrobných sprievodiek. Často je dolovanie dát z procesov prvým pokusom skutočne popísať údaje štruktúrovaným spôsobom.

Na príklade systému SAP môžeme vidieť, že každý krok nákupného procesu je dôsledne zdokumentovaný v príslušných databázach. Rovnako tak systémy CRM, a dokonca aj iné informačné systémy ako ERP, uchovávajú historické dáta o procesoch.

Systematická analýza týchto digitálnych protokolov prostredníctvom nástrojov na dolovanie dát z procesov otvára dvere k obrovskému potenciálu pre všetky organizácie, ktoré majú zložité a rôznorodé procesy. Prostredníctvom analýzy udalostí a ich časových pečiatok môžeme presne rekonštruovať reálny priebeh procesov a identifikovať oblasti, kde je možné ich vylepšiť.

QRM Využitie údajov na pochopenie procesov

Navyše, informácie z týchto IT protokolov možno využiť na vytvorenie modelov procesov, ktoré sa môžu ďalej obohatiť o metriky procesov, ako sú doby trvania a čakacie doby. Celý tento proces pomáha lepšie pochopiť procesy a posunúť firmu smerom k efektívnejšiemu a konkurencieschopnejšiemu budúcnu.

QRM Porovnanie procesov

Výstupné dáta

Po úspešnom spracovaní údajov pomocou metódy Process Mining sa otvárajú nové a cenné možnosti. Výsledkom spracovania je procesná mapa, ktorá poskytuje vizuálny prehľad toho, ako prebieha proces. Môžeme povedať, že táto mapa je stvorená na základe dát z databázových systémov.

QRM Procesná mapa

Procesná mapa poskytuje jasné pochopenie toho, ako prebieha konkrétny proces, ale to nie je všetko. Prostredníctvom štatistických údajov môžeme získať ďalšie detaily a metriky o výkonnosti tohto procesu. Tieto údaje nám umožňujú kategorizovať položky podľa rôznych kritérií, vrátane identifikačných čísel a časových pečiatok. Okrem toho máme k dispozícii detailné štatistiky o objednávkach, pohybe materiálu, a výkonnosti procesu.

Naše štatistiky sú zobrazené v niekoľkých rôznych pohľadoch:

  • Globálne štatistiky: Poskytujú prehľadné informácie o celkovej sade údajov, jednotlivých prípadoch a variantoch.
  • Štatistika aktivity: Obsahuje údaje o rôznych krokoch procesu v celej sade údajov.
  • Štatistika zdrojov: Poskytuje informácie o osobách alebo organizačných jednotkách v rámci celkovej sady údajov.
  • Štatistika atribútov: Zameriava sa na všetky ďalšie atribúty v dátach.

Medzi týmito štatistikami sa nachádzajú aj dôležité časy, ktoré pomáhajú pri analýze času v rámci konceptu QRM. Napríklad, pri preskúmaní životného cyklu jednej z mnohých objednávok máme k dispozícii detailné údaje o časoch vykonávania v jednotlivých oddeleniach. Tieto časové údaje sú neoddeliteľnou súčasťou prvého piliera QRM s názvom „Power of Time“.

Využitím týchto výstupných údajov získavame cenné informácie, ktoré pomáhajú zlepšiť procesy a posúvajú firmu smerom k efektívnej budúcnosti.

 

QRM Power of time

Optimalizácia procesov s QRM a Process Mining

Jedným z hlavných princípov, ktoré nám QRM prináša, je znižovanie priebežných časov. Týmto procesom sa zabezpečuje rýchlejšie vykonávanie konkrétnych úloh. Dôraz na rýchle a efektívne vykonávanie procesov je hlavným cieľom metódy Process Mining. Táto metóda nám poskytuje nástroje na definovanie a analýzu týchto procesov a ich časovú náročnosť.

Pre priemyselných inžinierov je to revolučný spôsob, ako získať dôležité informácie o procesoch. Nemusia strácať čas na ručné sledovanie činností na rôznych oddeleniach alebo čakať na správne dáta. Stačí, keď získajú potrebné údaje z databázových systémov a pomocou nástrojov Process Mining spracujú aj veľké množstvo údajov. S týmito dátami môžu presnejšie určiť všetky kľúčové parametre časového trvania a identifikovať oblasti plytvania. V  ideálnom príklade bude zabezpečený konštantný stav zdrojov a hodnôt, normalizuje sa volatilita alebo variabilita procesov v podniku. Keďže je objednávok veľa, napríklad aj medzi jednotlivými oddeleniami, znamená to, že niekto dlho čaká na spracovanie objednávky, čím sa zaťažuje a narušuje plynulý proces.

V prípade, že výroba podlieha sezónnym zmenám, je dôležité, aby sa firma prispôsobila fluktuácii dopytu a kapacitným potrebám, ktoré trh vyžaduje. Použitie QRM a Process Mining môže byť strategickým nástrojom na dosiahnutie tejto pružnosti a efektivity v konkurenčnom svete podnikania.

Prihláste sa na odber Newslettru, ponúk eventov a webinárov