Význam ergonomie pro vývoj moderních a zdravých průmyslových pracovišť

Transformace směrem k Průmyslu 4.0 a stále širší využívání umělé inteligence zásadně mění způsob, jakým pracujeme. Tyto změny přinášejí nové výzvy a příležitosti pro lidi a společnosti. Abychom efektivně implementovali tyto komplexní sociálně-technické systémy, musíme pochopit změny v úkolech a odpovědnostech pracovníků, jakož i přistupovat k navrhování práce a pracovních systémů holisticky.

 

Vzhledem k tomu, že téma Průmyslu 4.0 je relativně nové, výzkum týkající se lidské práce v této oblasti je stále nedostatečný. Použití přístupu lidských faktorů a ergonomie tedy může být velmi prospěšné z hlediska analýzy, pochopení a navrhování lidské práce se zaměřením se na zlepšování a rozšiřování fyzických, smyslových a kognitivních schopností člověka, a nikoli na autonomní továrny bez vnímání lidského faktoru.

Význam ergonomie v průmyslových podnicích

Exoskeletony, nositelné senzory, umělá inteligence, počítačové vidění, virtuální a rozšířená realita, analýza údajů…tyto vznikající technologie mění způsob, jakým profesionálové v oblasti bezpečnosti přistupují k ergonomii. S vývojem pracovišť a technologickým pokrokem se inovativní ergonomická řešení stala nezbytnými pro společnosti, jejichž cílem je podporovat zdravé a efektivní pracovní prostředí.

Podobně jako v módě, i v ergonomii určité zásady zůstávají neměnné, zejména na pracovišti. Optimální přístup k ergonomii nadále upřednostňuje pohodlí zaměstnanců, podporu a uživatelskou přívětivost. Integrací těchto řešení do podnikání a pochopením jejich nadčasové hodnoty lze zajistit, aby zaměstnanci zůstali v pohodlí, bezpečí a nadále efektivní.

Podívejme se na výhody precizního naplánovaného ergonomického pracovního prostoru spolu s některými z inovativních ergonomických řešení a nástrojů, které nabízí společnost Asseco CEIT.

Aké sú najnovšie inovatívne ergonomické riešenia, ktoré sa stanú trendom pre rok 2024

Jaká jsou nejnovější inovativní ergonomická řešení, která se stanou trendem pro rok 2024?

Zavedení ergonomické strategie do průmyslových podniků

Ergonomická strategie pro ochranu fyzického a mentálního zdraví zaměstnanců se stává nezbytnou součástí mnoha společností, podílí se na zvyšování efektivity pracoviště, zlepšení spokojenosti s prací.

Ergonomie při práci je klíčovým faktorem pro zajištění pohodlí, efektivity a bezpečnosti pracovníků. Ergonomické pracovní prostředí pomáhá předcházet zraněním, zlepšuje držení těla a snižuje stres a únavu. Společnosti, které investují do ergonomie, nejen že zlepšují kvalitu života svých zaměstnanců, ale zaznamenávají také zvýšení produktivity a spokojenosti s prací.

Společnost Asseco CEIT pravidelně realizuje projekty pro definování ergonomické strategie svých zákazníků. Při tvorbě strategií vycházíme z analýzy rizik pracoviště, ergonomických auditů a dotazníků, legislativy a technických norem tak, aby zákazník dostal na míru vytvořenou ergonomickou strategii s návrhem nápravných opatření pro potenciální rizika ohrožení zdraví zaměstnanců.

Zavedenie ergonomickej stratégie do priemyselných podnikov

 

Jaké výhody přináší ergonomie v průmyslu?

Nejde jen o fyzické, pracovní, ale i psychologické výhody. Podívejme se na ty nejrelevantnější:

Snížení počtu zranění a nemocí

Průmyslová ergonomie se zabývá vylepšováním pracovních podmínek tak, aby pracovníci pociťovali méně únavy, nepohodlí a stresu. Může to zahrnovat pohodlnější sezení, kvalitnější osvětlení i zabezpečení, aby nástroje či stroje byly snadno ovladatelné.

Průmyslová ergonomie také zohledňuje fyzické potřeby pracovníků, jako je jejich výška, síla a vytrvalost. Cílem je minimalizovat zranění a nemoci v pracovním prostředí.

Snížení absencí pracovníků

Jedním z hlavních cílů průmyslové ergonomie je snížení absencí v důsledku zranění nebo nemoci a to poskytnutím dobře navržených pracovních prostor. Průmyslová ergonomie přispívá ke zvýšení pohodlí zaměstnanců, což se projevuje v nižší absenci, ale i ve vyšší morálce.

Zvýšení produkce

Průmyslová ergonomie pomáhá společnostem, které se snaží maximalizovat svou produktivitu a efektivitu, navrhováním takového pracovního prostředí a činností, které zvýší bezpečnost, ochranu zdraví zaměstnanců, ale zároveň i optimalizují jejich výkon.

Problémy, které postihují zaměstnance z hlediska ergonomie, můžeme rozdělit do dvou hlavních skupin. První jsou fyzické problémy, které přímo ovlivňují držení těla zaměstnanců, což vede k muskuloskeletálním onemocněním. Například nesprávně nastavená výška pracovního stolu dokáže ovlivnit nevhodné držení těla pracovníka a má vliv na dlouhodobé následky na jeho zdraví. Poskytnutí nastavitelných pracovních stanic pro operátory s různou výškou může odstranit bolesti zad a únavu, což by jinak mohlo vést k nižšímu výkonu a poklesu produktivity. Totéž platí pro kancelářské pracovní prostředí, kde výška stolu a design židle ovlivňují pohodlí a výkonnost zaměstnanců.

Při posuzování ergonomie pracoviště však mohou být stejně důležité i kognitivní faktory. Zatímco fyzické problémy způsobují stres měkkých tkání, zaměstnanci s vysokou kognitivní zátěží riskují psychický stres. Častou chybou v průmyslových podnicích je oddělování profesionální činnosti, fyzické aktivity a duševní aktivity. Ale i manuální práce má svou mentální složku, protože vyžaduje řízení a zpracování informací.

Psychická zátěž není zdravotní komplikací ani nemocí z povolání. Musí však být kontrolována a udržována mezi určitými vysokými a nízkými limity, které musí být definovány na základě zainteresovaných jednotlivců a požadovaných úrovní výkonu nebo spolehlivosti. Práce jako trvalé psychické přetížení je velmi často synonymem pro opakující se monotónní a nezajímavou práci. Zpracováváme-li malé množství informací, způsobuje nám to snížení aktivace mozkové kůry a snížení intelektuální výkonnosti. Následně dochází ke snížení výkonu a poklesu produktivity. Naopak psychické přetížení často spojené se smyslovým přetížením např. zrakového původu, vede k únavě, úzkosti, nervozitě a zvýšenému riziku chyb, které mohou být doprovázeny depresivním stavem nebo nesprávným vyhodnocením kvalit operátora.

V rámci aktivit naší společnosti pro oblast ergonomie se snažíme nastavit organizaci práce tak, aby byla méně náročná fyzicky i psychicky. Snažíme se zkrátit čas potřebný k provedení úkolů a zároveň odstranit stres a napětí, které může s prací souviset.

Posílení ergo týmů prostřednictvím školení

Trénink v oblasti ergonomie je velmi důležitý při snaze zodpovědných vedoucích pracovníků vytvořit pohodlnější a zdravější pracoviště.  Kvalitní ergonomická školení pomáhají lidem v pracovním prostředí porozumět tomu, jak:

  • zavést a dodržovat ergonomické principy,
  • správně ovládat zařízení, nástroje či pracovní pomůcky,
  • správně zvedat břemena,
  • ale také to, jaké jsou varovné příznaky kumulativních traumatických potíží.

Hodnota znalosti ergonomie spočívá v předcházení zbytečným nákladům v důsledku ztráty produktivity. Ačkoli některá ergonomická opatření mohou být nákladná, vzdělávání o ergonomii je účinným a cenově dostupným nástrojem prevence. Je důležité vyučovat osvědčené postupy v oblasti ergonomie každoročně, aby se pracovníci naučili rozpoznávat rizika a používat strategie pro zdravější pracovní prostředí. Prostřednictvím vzdělávání v oblasti ergonomie mohou společnosti ušetřit tisíce díky jednoduchým přednáškám nebo workshopům, které společnost Asseco CEIT, člen České ergonomické společnosti, pravidelně organizuje.

Nové technologie aplikované v ergonomii – aplikace CERAA a CERAA GLOVE

Vezmeme-li v úvahu, že hlavním cílem ergonomie je „přizpůsobit práci schopnostem a možnostem člověka,“ tak začlenění technologií, které nám umožní pochopit a přesně analyzovat muskuloskeletální chování lidí při plnění pracovních úkolů, představuje velký pokrok.

Systém CERAA (Ceit Ergonomics Analysis Application), výkonný digitální nástroj, umožňuje objektivní a přesnou analýzu fyzických požadavků jakéhokoli stávajícího pracoviště nebo pracoviště ve fázi návrhu.

CERAA homescreen

Prostřednictvím této aplikace lze zhodnotit pracovní polohy pracovníka při vykonávání pracovní činnosti a prostorové požadavky na pracoviště jako je výška pracovní roviny a dosahové zóny. Na základě hodnocení obdrží uživatel okamžitou informaci o rizicích z pohledu ergonomických zásad, platné legislativy ČR a evropských technických norem.

Součástí hodnocení fyzické zátěže pracovníků je zatížení při ruční manipulaci s břemenem v rámci jednorázového zdvihu i celkové přenášené hmotnosti. Ruční manipulace s břemeny je v mnoha případech zodpovědná za vznik fyzické únavy, zranění, která mohou nastat okamžitě nebo malých zranění, zdánlivě nedůležitých, až do vzniku chronických nemocí nebo nemocí z povolání. Aplikace CERAA umožňuje zhodnotit vliv takové zátěže na člověka a zhodnotit riziko manipulace s břemeny pro podpůrně-pohybový aparát pracovníků s cílem navrhnout nápravná opatření pro odstranění tohoto rizika.

Asseco CEIT Ergonómia test a
Asseco CEIT Ergonómia test b
Asseco CEIT Ergonómia test c

Nejčastějším původem úrazů pohybového aparátu v důsledku fyzické zátěže je přetížení kloubů, šlach, vazů a tělesných struktur pohybového aparátu. Tato přetížení mohou vzniknout z nadměrné úrovně vynakládaného úsilí, délky trvání a častého opakování úkonu. 

CERAA GLOVE

Modul CERAA GLOVE (rukavice) aplikace CERAA je určen ke kvantifikaci vynakládaných sil rukou prostřednictvím senzorů zabudovaných do rukavice, které měří vynakládanou sílu rukou při pracovní činnosti na základě různých typů technických úchopů. Uživatel má k dispozici okamžitou informaci v čase o překročení/nepřekročení limitních sil zatížení ruky v souladu s evropskými technickými standardy.

Společnosti, které investují do ergonomie, nejen zlepšují kvalitu života svých zaměstnanců, ale mohou zaznamenat i zvýšení produktivity a spokojenosti s prací. Zdraví zaměstnanci budou s větší pravděpodobností efektivnější.

Asseco CEIT CERAA GLOW

Existuje několik způsobů, jak mohou společnosti implementovat ergonomii na pracovišti, jako je hodnocení pracovních prostor pro identifikaci jakýchkoli problémů, poskytování ergonomického vybavení, jako jsou židle a klávesnice a školení v oblasti ergonomických technik pro zaměstnance.

 

Ergo audit administratívy

Ergonomie se netýká jen společností, ale i samotných pracovníků. Ti mohou ve svém vlastním pracovním prostoru podniknout jednoduché kroky ke zlepšení svého pohodlí, jako je nastavení výšky židle a stolu a udržení dobrého držení těla. Pro hodnocení dodržování ergonomických zásad v prostředí administrativy byl vyvinut modul Ergo audit administrativy.

Tento modul nabízí hodnocení na základě všech zásad ergonomie pro administrativní pracoviště. Je rozdělen na osm hlavních oblastí, jejichž prostřednictvím lze zhodnotit riziko vyplývající z práce v administrativě. Pracovní úrazy a onemocnění jako je syndrom karpálního tunelu nebo bolesti křížů, mohou být vysilující a nákladné pro zaměstnance i pro firmu. Zavedením ergonomického pracovního prostředí mohou společnosti pomoci předcházet těmto zraněním a zajistit svým zaměstnancům zdravou budoucnost.

Asseco CEIT CERAA Ergo Audit Administratívy

Zůstaňte s námi ve světě inovací.