Význam ergonómie pre vývoj moderných a zdravých priemyselných pracovísk

Transformácia k Priemyslu 4.0 a rozširujúce sa využívanie umelej inteligencie zásadne menia spôsob, akým pracujeme. Tieto zmeny prinášajú nové výzvy a príležitosti pre ľudí a spoločnosti. Aby sme efektívne implementovali tieto komplexné sociálno-technické systémy, musíme pochopiť zmeny v úlohách a zodpovednostiach pracovníkov, ako aj pristupovať k navrhovaniu práce a pracovných systémov holisticky.

 

Vzhľadom k tomu, že téma Priemyslu 4.0 je relatívne nová, výskum týkajúci sa ľudskej práce v tejto oblasti je stále nedostatočný. Použitie prístupu ľudských faktorov a ergonómie teda môže byť veľmi prospešné z hľadiska analýzy, pochopenia a navrhovania ľudskej práce so zameraním sa na zlepšovanie a rozširovanie fyzických, zmyslových a kognitívnych schopností človeka, a nie na autonómne továrne bez vnímania ľudského faktora.

Význam ergonómie v priemyselných podnikoch

Exoskeletony, nositeľné senzory, umelá inteligencia, počítačové videnie, virtuálna a rozšírená realita, analýza údajov…tieto vznikajúce technológie menia spôsob, akým profesionáli v oblasti bezpečnosti pristupujú k ergonómii. S vývojom pracovísk a technologickým pokrokom sa inovatívne ergonomické riešenia stali nevyhnutnými pre spoločnosti, ktorých cieľom je podporovať zdravé a efektívne pracovné prostredie.

Podobne ako v móde, určité zásady aj v ergonómii zostávajú nemenné, najmä na pracovisku. Optimálny prístup k ergonómii naďalej uprednostňuje pohodlie zamestnancov, podporu a užívateľskú prívetivosť. Integráciou týchto riešení do podnikania a pochopením ich nadčasovej hodnoty je možné zabezpečiť, aby zamestnanci zostali v pohodlí, bezpečí a naďalej efektívni.

Pozrime sa na výhody precízneho naplánovaného ergonomického pracovného priestoru spolu s niektorými z inovatívnych ergonomických riešení a nástrojov, ktoré ponúka spoločnosť Asseco CEIT.

Aké sú najnovšie inovatívne ergonomické riešenia, ktoré sa stanú trendom pre rok 2024
Aké sú najnovšie inovatívne ergonomické riešenia, ktoré sa stanú trendom pre rok 2024?

Zavedenie ergonomickej stratégie do priemyselných podnikov

Ergonomická stratégia pre ochranu fyzického a mentálneho zdravia zamestnancov sa stáva nevyhnutnou súčasťou mnohých spoločností, podieľa sa na zvyšovaní efektivity pracoviska, zlepšení spokojnosti s prácou.

Ergonómia pri práci je kľúčovým faktorom pre zabezpečenie pohodlia, efektivity a bezpečnosti pracovníkov. Ergonomické pracovné prostredie pomáha predchádzať zraneniam, zlepšuje držanie tela a znižuje stres a únavu. Spoločnosti, ktoré investujú do ergonómie, nielen že zlepšujú kvalitu života svojich zamestnancov, ale zaznamenávajú aj zvýšenie produktivity a spokojnosti s prácou.

Spoločnosť Asseco CEIT pravidelne realizuje projekty pre definovanie ergonomickej stratégie svojich zákazníkov. Pri tvorbe stratégií vychádzame z analýzy rizík pracoviska, ergonomických auditov a dotazníkov, legislatívy a technických noriem tak, aby zákazník dostal na mieru vytvorenú ergonomickú stratégiu s návrhom nápravných opatrení pre potenciálne riziká ohrozenia zdravia zamestnancov.

 

Zavedenie ergonomickej stratégie do priemyselných podnikov

 

Aké výhody prináša ergonómia v priemysle?

Nejde len o fyzické, pracovné ale aj psychologické výhody. Pozrime sa na tie najrelevantnejšie:

Zníženie počtu zranení a chorôb

Priemyselná ergonómia sa zaoberá vylepšovaním pracovných podmienok tak, aby pracovníci pociťovali  menej únavy, nepohodlia a stresu. Môže to zahŕňať pohodlnejšie sedenie, kvalitnejšie osvetlenie ako aj zabezpečenie, aby nástroje či stroje boli ľahko ovládateľné.

Priemyselná ergonómia tiež zohľadňuje fyzické potreby pracovníkov, ako je ich výška, sila a vytrvalosť. Cieľom je minimalizovať zranenia a choroby v pracovnom prostredí.

Zníženie absencií pracovníkov

Jedným z hlavných cieľov priemyselnej ergonómie je zníženie absencií v dôsledku zranenia alebo choroby a to poskytnutím dobre navrhnutých pracovných priestorov. Priemyselná ergonómia prispieva k zvýšeniu pohodlia zamestnancov čo sa prejavuje v nižšej absencii, ale aj vo vyššej morálke.

Zvýšenie produkcie

Priemyselná ergonómia pomáha  spoločnostiam, ktoré sa snažia maximalizovať svoju produktivitu a efektivitu navrhovaním takého  pracovného prostredia a činností , ktoré zvýšia  bezpečnosť, ochranu zdravia zamestnancov no zároveň aj optimalizujú ich výkon.

Problémy ktoré postihujú zamestnancov z hľadiska ergonómie, môžeme rozdeliť do dvoch hlavných skupín. Prvou sú fyzické problémy, ktoré priamo ovplyvňujú držanie tela zamestnancov, čo vedie k muskuloskeletálnym ochoreniam. Napríklad nesprávne nastavená výška pracovného stola, dokáže ovplyvniť nevhodné  držanie tela pracovníka a má vplyv na dlhodobé následky na jeho zdravie. Poskytnutie nastaviteľných pracovných staníc pre operátorov s rôznou výškou môže odstrániť bolesti chrbta a únavu, čo by inak mohlo viesť k nižšiemu výkonu a poklesu produktivity. To isté platí pre kancelárske pracovné prostredie, kde výška stola a dizajn stoličky ovplyvňujú pohodlie a výkonnosť zamestnancov.

Pri posudzovaní ergonómie pracoviska však môžu byť rovnako dôležité aj kognitívne faktory. Zatiaľ čo fyzické problémy spôsobujú stres mäkkých tkanív, zamestnanci s vysokou kognitívnou záťažou riskujú psychický stres. Častou chybou v priemyselných podnikoch je oddeľovanie profesionálnej činnosti, fyzickej aktivity a duševnej aktivity. Ale aj  manuálna práca má svoju mentálnu zložku pretože vyžaduje riadenie a spracovanie informácií.

Psychická záťaž nie je zdravotnou komplikáciou ani chorobou z povolania. Musí však  byť kontrolovaná a udržiavaná medzi určitými vysokými a nízkymi limitmi, ktoré musia byť definované na základe zainteresovaných jednotlivcov a požadovaných úrovní výkonu alebo spoľahlivosti. Práca ako trvalé psychické preťaženie je veľmi často synonymom pre opakujúcu sa monotónnu a nezaujímavú prácu. Ak spracúvame malé množstvo informácií spôsobuje nám to zníženie aktivácie mozgovej kôry a zníženie intelektuálnej výkonnosti. Následne dochádza k zníženiu výkonu a poklesu produktivity. Naopak, psychické preťaženie často spojené so zmyslovým preťažením napr. zrakového pôvodu, vedie k únave, úzkosti, nervozite a zvýšenému riziku chýb, ktoré môžu byť sprevádzané depresívnym stavom alebo nesprávnym vyhodnotením kvalít operátora.

V rámci aktivít našej spoločnosti pre oblasť ergonómie sa snažíme nastaviť  organizáciu práce tak, aby bola menej náročnou fyzicky aj psychicky. Snažíme sa skrátiť čas potrebný na vykonanie úloh a zároveň odstrániť stres a napätie, ktoré môže s prácou súvisieť.

Posilnenie ergo tímov prostredníctvom školení

Tréning v oblasti ergonómie je veľmi dôležitý pri snahe zodpovedných vedúcich pracovníkov vytvoriť pohodlnejšie a zdravšie pracoviská.  Kvalitné ergonomické školenia pomáhajú ľuďom v pracovnom prostredí porozumieť tomu ako:

  • zaviesť  a dodržiavať ergonomické princípy,
  • správne ovládať zariadenia, nástroje či pracovné pomôcky,
  • správne zdvíhať bremená,
  • ale aj to, aké sú varovné príznaky kumulatívnych traumatických ťažkostí.

Hodnota znalosti ergonómie spočíva v predchádzaní zbytočným nákladom v dôsledku straty produktivity. Hoci niektoré ergonomické opatrenia  môžu byť nákladné, vzdelávanie o ergonómii je účinným a cenovo dostupným nástrojom prevencie. Je dôležité vyučovať najlepšie postupy v oblasti ergonómie každoročne, aby sa pracovníci naučili rozpoznávať riziká a používať stratégie pre zdravšie pracovné prostredie. Prostredníctvom vzdelávania v oblasti ergonómie môžu spoločnosti ušetriť tisíce vďaka jednoduchým prednáškam alebo workshopom, ktoré spoločnosť Asseco CEIT, člen Slovenskej ergonomickej spoločnosti pravidelne organizuje.

Nové technológie aplikované v ergonómii – Aplikácia CERAA a CERAA GLOVE

Ak vezmeme do úvahy, že hlavným cieľom ergonómie je „prispôsobiť prácu schopnostiam a možnostiam človeka,“ tak začlenenie technológií, ktoré nám umožnia pochopiť a presne analyzovať muskuloskeletálne správanie ľudí pri plnení pracovných úloh predstavuje veľký pokrok.

Systém CERAA (Ceit Ergonomics Analysis Application), výkonný digitálny nástroj, umožňuje objektívnu a presnú analýzu fyzických požiadaviek akéhokoľvek existujúceho pracoviska alebo pracoviska vo fáze návrhu.

CERAA homescreen

Prostredníctvom tejto aplikácie je možné zhodnotiť pracovné polohy pracovníka pri vykonávaní pracovnej činnosti a priestorové požiadavky na pracovisko ako je výška pracovnej roviny a dosahové zóny. Na základe hodnotenia dostane užívateľ okamžitú informáciu o rizikách z pohľadu ergonomických zásad, platnej legislatívy SR a európskych technických noriem.

Súčasťou hodnotenia fyzickej záťaže pracovníkov je zaťaženie pri ručnej manipulácií s bremenom v rámci jednorázového zdvihu aj celkovej premanipulovanej hmotnosti. Ručná manipulácia s bremenami je v mnohých prípadoch zodpovedná za vznik fyzickej únavy, zranení, ktoré môžu nastať okamžite alebo malých zranení, zdanlivo nedôležitých, až do vzniku chronických chorôb alebo chorôb z povolania.

Aplikácia CERAA umožňuje zhodnotiť vplyv takejto záťaže na človeka a zhodnotiť riziko manipulácie s bremenami pre podporno – pohybový aparát pracovníkov s cieľom navrhnúť nápravné opatrenia pre odstránenie tohto rizika.

Asseco CEIT Ergonómia test a
Asseco CEIT Ergonómia test b
Asseco CEIT Ergonómia test c

Najčastejším pôvodom úrazov pohybového aparátu v dôsledku fyzickej záťaže je preťaženie kĺbov, šliach, väzov… a  telesných štruktúr pohybového aparátu. Tieto preťaženia môžu vzniknúť z nadmernej úrovne vynakladaného  úsilia, dĺžky  trvania a častého opakovania úkonu.

CERAA GLOVE

Modul CERAA GLOVE (rukavica) aplikácie CERAA je určený na kvantifikáciu vynakladaných síl rúk prostredníctvom senzorov zabudovaných do rukavice, ktoré merajú vynakladanú silu rúk pri pracovnej činnosti na základe rôznych typov technických úchopov. Užívateľ má k dispozícií okamžitú informáciu v čase o prekročení/neprekročení limitných síl zaťaženia ruky v súlade s európskymi technickými štandardmi.

Spoločnosti, ktoré investujú do ergonómie, nielen zlepšujú kvalitu života svojich zamestnancov, ale môžu zaznamenať aj zvýšenie produktivity a spokojnosti s prácou. Zdraví zamestnanci budú s väčšou pravdepodobnosťou efektívnejší. 

Asseco CEIT CERAA GLOW

Existuje niekoľko spôsobov, ako môžu spoločnosti implementovať ergonómiu na pracovisku, ako je hodnotenie pracovných priestorov na identifikáciu akýchkoľvek problémov, poskytovanie ergonomického vybavenia, ako sú stoličky a klávesnice  a školenie v oblasti ergonomických techník pre zamestnancov.

 

Ergo audit administratívy

Ergonómia sa netýka len spoločností, ale aj samotných pracovníkov. Tí môžu vo svojom vlastnom pracovnom priestore podniknúť jednoduché kroky na zlepšenie svojho pohodlia, ako je nastavenie výšky stoličky a stola a udržanie dobrého držania tela. Pre hodnotenie dodržiavania ergonomických zásad v prostredí administratívy bol vyvinutý modul Ergo audit administratívy.

Tento modul ponúka hodnotenie na základe všetkých zásad ergonómie pre administratívne pracoviská. Je rozdelený na osem hlavných oblasti, prostredníctvom ktorých je možné zhodnotiť riziko vyplývajúce z práce v administratíve. Pracovné úrazy a ochorenia ako je syndróm karpálneho tunela alebo bolesti krížov, môžu byť vysiľujúce a nákladné pre zamestnanca aj pre firmu. Zavedením ergonomického pracovného prostredia môžu spoločnosti pomôcť predchádzať týmto zraneniam a zabezpečiť svojim zamestnancom zdravú budúcnosť.

Asseco CEIT CERAA Ergo Audit Administratívy

Prihláste sa na odber Newslettru, ponúk eventov a webinárov