KOMPLEXNÁ PODPORA
ERGONÓMIE

„Na základe skúseností, ktoré so spoločnosťou Asseco CEIT máme sme sa rozhodli opakovane sa na nich obrátiť so žiadosťou hodnotenia ergonómie na našich pracoviskách. Vďaka ich riešeniu sme získali v pomerne krátkom čase rozsiahly a komplexný prehľad o pracovných pozíciách, ktorým musíme prioritne venovať svoju pozornosť.“

Marek Nastasič
HSE inžinier, Garrett Motion Slovakia s. r. o.

Garret Advancing Motion
Zákazník: GARRETT MOTION SLOVAKIA S. R. O.
Oblasť pôsobenia: Strojárstvo
Zameranie: Hlavné technologické portfólio spoločnosti Garrett pozostáva z troch hlavných segmentov: pokročilá turbotechnológia, technológie elektrického prepĺňania a prepojenie vozidiel pre riešenia v rámci bezpečnosti a kybernetiky vozidiel.
Miesto realizácie: Garrett Motion Slovakia s. r. o., Prešov
Asseco CEIT riešenie: Priemyselná ergonómia

Garrett Motion je technologická spoločnosť dodávajúca riešenia pre automobilový priemysel, vďaka ktorým sú vozidlá bezpečnejšie, prepojenejšie, účinnejšie a šetrnejšie k životnému prostrediu. Hlavné technologické aktivity prešovského závodu Garrett Motion Slovakia s. r. o. sa sústreďujú na obrábanie, montovanie, vyvažovanie a meranie turbodúchadiel a ich dielov.

Realizované kroky a výstupy projektu

  • Zhodnotenie subjektívnej reakcie pracovníkov na záťaž cez identifikovanie ťažkostí podporno-pohybového systému a identifikáciu subjektívneho pocitu zaťaženia
  • Hodnotenie fyzickej záťaže pracovníkov na montážnych linkách s využitím platnej legislatívy Slovenskej republiky, európskych technických noriem a vybraných ergonomických analýz
  • Identifikácia najrizikovejších pracovných činností z pohľadu fyzickej záťaže na linkách
  • Návrhy technických nápravných opatrení
  • Návrhy odporúčaných rotácií pracovníkov na jednotlivých pozíciách, kým nebudú zavedené technické nápravné opatrenia
  • Definovanie základných zásad ergonómie pri projektovaní liniek na základe realizovaných meraní a analýz

Prínosy riešenia projektu

  • Získanie komplexného obrazu o miere fyzickej záťaže na jednotlivých pozíciách
  • Identifikovanie prekročených limitov z pohľadu legislatívy SR a STN v prípade vzniknutej situácie
  • Podklad pre účinné zavádzanie nápravných opatrení
  • Súbor zásad projektovania vytvorený na mieru pre budúce proaktívne navrhovanie pracovísk

Výstup projektu

Návrh technických a organizačných nápravných opatrení spracovaných na základe komplexného posúdenia ergonómie na pracovisku s využitím vybraných hodnotiacich nástrojov

Projekt v číslach

komplexné zhodnotenie
32
výrobných pozícií

spracovanie
179
subjektívnych reakcií
pracovníkov na záťaž

zrealizovanie viac ako
200
hodnotení a analýz

navrhnuté nápravné opatrenia
na identifikované zvýšenie
miery zaťaženia

trvanie projektu
4 mesiace

Garrett_CS_Asseco Ceit

Hodnotenie
dosahových zón, výšky manipulačných rovín a pracovných polôh s využitím rozšírenej reality

Prihláste sa na odber Newslettru, ponúk eventov a webinárov