Zvýšenie kvality technológie ofukovania ako spôsob odstránenia hluku vo výrobe

Výrobné haly sú len zriedkavo nízko hlučným prostredím. So zvýšeným hlukom sa však spájajú zdravotné a sociálne dopady na zamestnancov, a preto je snaha o elimináciu hluku na pracoviskách viac než opodstatnená. Znižovaním hlukovej expozície zamestnancov firmy zároveň znižujú zbytočné finančné náklady.

 

Dôležitým krokom v oblasti znižovania hluku v prevádzkach je neraz samotné zlepšenie kvality technológií použitých vo výrobných procesoch, ktoré spôsobujú šírenie hluku. Jednou z takýchto technológií je tzv. technológia ofukovania. Ako pri nej možno eliminovať hluk vysvetlil Ján Ďungel, odborník na inovatívne riešenia v oblasti znižovania a odstraňovania hluku v spoločnosti Asseco CEIT.

Ján Ďungel

Znižovanie hluku na pracoviskách – technológia ofukovania

Pri technológii ofukovania ide o proces ofukovania dielov vo výrobe, ktorý  sa realizuje prostredníctvom stlačeného vzduchu. Pomocou trysky a tlaku vzduchu dochádza k odstraňovaniu nečistôt z rôznych súčiastok pri výrobe a aj pri údržbe techniky. Najčastejšie sa jedná o proces odstránenia drobných nečistôt akými sú napríklad piliny, prach, vyfukovanie dier, prípadne zostatkov z emulzií po trieskovom obrábaní.

Určujúce faktory technológie ofukovania

 • Tlak vzduchu
 • Prietok
 • Tvarový typ trysky
 • Princíp činnosti dýzy
 • Vzdialenosť dýzy od ofukovaného dielu
 • Dĺžka trvania procesu ofukovania

Z týchto faktorov sú z pohľadu bezpečnosti obmedzujúcimi hlavne prietok a tlak vzduchu, a to najmä v prípade ručného ofukovania. Môže totiž nastať odfúknutie prachových častíc či rôznych drobných predmetov, a preto sú pri ručnom odfukovaní nevyhnutné ochranné pracovné pomôcky.

Vhodným výberom typu ofukovania a jeho samotným nastavením je však možné ovplyvniť spotrebu vzduchu, dĺžku trvania procesu, ale najmä vznikajúci hluk. Vo všeobecnosti platí, že čím je povrch obrábanej súčiastky resp. konštrukčného dielu, na ktorý dopadá stlačený vzduch geometricky zložitejší a členitejší, tým sa hladina hluku zvyšuje.

Počas výrobného procesu je možné zvolenú technológiu ofukovania meniť a znížiť  tak náklady na spotrebu vzduchu. Následný pozitívny vplyv na celkové zníženie hlučnosti výrobného procesu je enormný. Neprerušované ofukovacie činnosti sa volia najmä z hľadiska náročnejšieho nastavovania zariadenia pri zmene typu výroby a to tak, aby ofukovacia činnosť prebiehala len v „správny čas“, kedy je potrebné výrobný kus ofukovať. V prípade, že sa tento čas predlžuje narastá spotreba vzduchu a aj hlučnosť.

Z tohto dôvodu je pri koncepčne projektovanom a riadenom spôsobe čistenia technicky náročnejšie realizovať proces prerušovaného ofukovania, zvlášť ak je tento spôsob využívaný a vkladaný do liniek dodatočne, na mieru konkrétnej výroby. Náklady na vstupné investície pri tomto druhu ofukovania sú vyššie v porovnaní s procesom automatizovaného nepretržitého ofukovania.

Pokiaľ proces ofukovania prebieha automaticky a nepretržite, je vidieť, že dominantný vplyv hluku na operátora sa nachádza v pásmach od 500 Hz-16 kHz. Ide o pásma s veľkým vplyvom na hlučnosť. Vysokofrekvenčné hluky v spektre sa výrazne odrážajú od tvrdých kompaktných plôch akými sú strop, steny a podlahy, čím navyšujú hluk okolia.

1/3 oktávové spektrum procesu nepretržitého_ofukovania
Rozloženie ekvivalentných hladín vo výrobe

Rozloženie ekvivalentných hladín vo výrobe. Linka 1 vizualizuje neprerušované ofukovanie, Linka 2 naopak prerušované ofukovanie. Pri realizácii technológie ofukovania, napr. na výrobných linkách, je viditeľný výrazný rozdiel rozloženia ekvivalentnej hladiny hluku medzi linkami s prerušovaným a so stálym ofukovaním. Linka 1 na obrázku predstavuje tzv. neprerušované ofukovanie; je na nej využívané automatické nepretržité ofukovanie, pričom je hlučnosť v oblasti linky omnoho vyššia.

 

Moderné trendy v automatizácii procesu ofukovania

V oblasti technológie ofukovania je automatizácia jedným z hlavných trendov. Prináša mnoho prínosov a inovácií, ktoré ovplyvňujú výrobný priemysel, ale aj našu každodennú rutinu.
Pre proces automatizácie ofukovania je potrebné z pohľadu znižovania celkovej hlučnosti dodržať tieto zásady:

 • Bezobslužné ofukovanie
 • Dodržanie rovnakého štandardu ofukovania
 • Automatizácia procesu ofukovania = štandardizácia produkcie, predikovanie a optimalizácia spotreby vzduchu.
 • Skrátenie času výroby elimináciou ručného ofukovania
 • Možnosť modifikovať technológiu ofukovania vstupom odbornej  obsluhy pri zmenách výroby.

Jedným z trendov v oblasti automatizácie technológie ofukovania je použitie počítačovej simulácie, ktorá umožňuje optimalizáciu použitej technológie ofukovania. Pomocou počítačovej simulácie procesu ofukovania je možné predikovať zvýšenie efektivity výroby. Simuláciou ofukovania dielov v automatickom režime predpokladáme dodržanie vstupných požiadaviek na proces ofukovania, návrhov smeru ofukovania, počtu zvolených vetiev, typu a rozloženia ofukovacích trysiek.

Snímka z akustickej kamery

Vďaka meraniam s využitím akustických kamier je možné navrhnúť vhodné technické protihlukové riešenie, pričom sa zníži hluková záťaž zamestnancov a poklesne celková hlučnosť výrobných liniek.

S neustálym vývojom v oblasti automatizácie technológie ofukovania sme na prahu novej éry v priemyselných procesoch. Investície do znižovania hluku pomáhajú zlepšovať pracovné podmienky pre zamestnancov, a tým aj zvyšovať efektivitu a kvalitu výroby. S ďalším vývojom môžeme očakávať nové a nové inovatívne spôsoby minimalizácie hluku na pracoviskách a je na nás, aby sme tieto príležitosti využili.

 

Viac o téme analýzy a redukcie hluku na pracoviskách sa dozviete v pripravovanom webinári, ktorý sa uskutoční 12. septembra prostredníctvom online vysielania.

Snímka z akustickej kamery

Prihláste sa na odber Newslettru, ponúk eventov a webinárov