Peter Mačuš: Ako prví na Slovensku využijeme vlastnú 5G privátnu kampusovú sieť v prospech priemyselnej revolúcie

Spoločnosť Asseco CEIT pred časom zverejnila informáciu, že v spolupráci s najväčším slovenským operátorom Slovak Telekom plánuje spoločný projekt vybudovania 5G privátnej kampusovej siete v areáli svojho výskumno-vývojového centra v Žiline. O projekte, ako aj o výhodách 5G technológie a kampusovej siete sme sa rozprávali priamo s technickým riaditeľom spoločnosti, p. Ing. Petrom Mačušom, PhD. Práve on je iniciátorom a vlastníkom tohto projektu v Asseco CEIT a má pod palcom jeho hladký priebeh a využitie pre potreby princípov Priemyslu 4.0.

Mohli by ste nám najprv priblížiť, čo vlastne 5G technológia je a aký je jej prínos pre priemysel?

5G je piata generácia technológií mobilnej komunikácie, ktorá sa považuje za veľký pokrok. Užívateľom ponúka širší rozsah frekvencií a vďaka rýchlosti a objemu prenosu dát je predpokladom ich prenosu v reálnom čase, čo slúži ako základ možností vysokého stupňa automatizácie v priemysle. 5G technológia v priemysle umožní vzájomnú komunikáciu a centralizované riadenie strojov a mobilných výrobných a logistických zariadení na diaľku s okamžitou reakčnou dobou. Dostupnejšia bude aj diagnostika s využitím virtuálnej a rozšírenej reality, prípadne ich servis na diaľku. 

Súčasťou priemyslu je aj samotná logistika a využitie si stále viac a viac nachádza aj umelá inteligencia. Kde vnímate využitie 5G technológie tam?

Prínos 5G sietí v oblasti logistiky leží najmä v pokročilom monitorovaní transferu materiálu v reálnom čase, v optimalizácii logistických tokov a širokých možnostiach diagnostiky a vizualizácie logistických trás a zariadení na diaľku s pomocou virtuálnej reality. Snáď najvýraznejšie využitie vďaka implementácii 5G technológie zaznamená rozvoj spomínanej umelej inteligencie a to v sektoroch, kde doterajšou brzdou bola rýchlosť digitalizácie a nedostatok dát. 5G sieť podporuje rýchle odozvy zo strany zariadení a umožňuje okamžitú reakciu algoritmov AI. Pravé 5G technológia umožňuje pripojenie veľkého počtu nových zariadení, ktoré predtým bolo možné pripojiť len veľmi zložito. 

CEIT 5G

Výskumno-vývojové centrum Vašej spoločnosti sa teda čoskoro stane prvou 5G kampusovou sieťou na Slovensku. Čo to znamená a ako to vlastne bude fungovať?

Kampusové siete sú lokálne privátne bezdrôtové siete vybudované pre jednotlivé budovy, či celé výrobné závody. Fungujú nezávisle na verejnej mobilnej sieti a na rozdiel od verejnej mobilnej siete je v kampusovej sieti možné použiť len vybrané zariadenia v areáli kampusu, čo zvyšuje úroveň zabezpečenia a kontroly. Okrem toho je možné siete jednoducho prispôsobovať či kombinovať aj s verejnými sieťami. 

No a čo sa týka fungovania, keďže sa jedná o privátnu sieť, komunikácia bude prebiehať prostredníctvom privátnej 5G antény, ktorá bude nainštalovaná vo výskumno-vývojovom centre našej spoločnosti. Súčasťou infraštruktúry 5G Asseco CEIT kampusu bude aj kompletná lokálna infraštruktúra, ako sú servery, sieťové prvky a podobne. Zariadenia budú komunikovať pomocou 5G modulov, čo znamená, že každé zariadenie, ktoré budeme chcieť pripojiť na 5G sieť musí mať špecifický modul, ktorý mu umožní komunikovať v rámci infraštruktúry kampusu.

Môžete nám priblížiť aj niektoré konkrétne parametre?

Samozrejme, garantovaná latencia, čiže rýchlosť odozvy, bude 10ms. Experimentálne bude naša spoločnosť testovať aplikácie na úrovni okolo 4ms, pričom typická stabilná rýchlosť prenosu dát Asseco CEIT kampusu bude 200 Mb/s pre downlink a 70 Mb/s pre uplink a to pre veľký počet zariadení v rovnakom čase.  

Ako tieto výhody plánujete využiť v Asseco CEIT v prospech priemyselnej revolúcie?

V prvom rade chceme priemyselným podnikom vytvoriť priestor na odskúšanie si možností a potenciálnych prínosov, na ktorých by mohli benefitovať pokiaľ by si takúto privátnu sieť zriadili vo svojich prevádzkach. Môže sa jednať o rôzne aplikácie výroby, robotiky, skladov, distribúcie a podobne. Zaujímavé sú aj možnosti použitia v oblasti virtuálnej a rozšírenej reality. Vo všetkých týchto oblastiach má Asseco CEIT vlastné produkty a prístupy, ktoré použitím technológie 5G získajú širšie možnosti aplikácie. 

Môžete byť konkrétnejší?

Asseco CEIT strategicky rozvíja 3 základné oblasti, ktorými sú automatizácia logistiky, digitálny podnik a koncept smart factory. V rámci automatizácie logistiky, bude 5G technológia aplikovaná na inteligentné mobilné roboty, tzv. AGV, ktoré sa v priemyselných halách starajú o spoľahlivú, efektívnu a bezpečnú automatickú logistiku. Tie spracovávajú dáta z výroby, flexibilne na ne reagujú a dokážu sa dokonca samostatne rozhodovať. 

A čo koncepty Digitálny podnik a Smart Factory?

Digitálny podnik pracuje s komplexným digitálnym obrazom reálneho podniku, ktorý umožňuje vykonávať zmeny a vidieť ich dopad skôr, než budú zrealizované. Nástroje digitálneho podniku sa najčastejšie využívajú pri navrhovaní nových výrobných systémov, pri projektovaní a optimalizovaní rozloženia výrobných a logistických systémov či detailnom návrhu pracovísk. Digitálny podnik je základom pre pokrokové výrobné systémy v duchu Priemyslu 4.0. a práve digitalizácia umožňuje podnikom pripraviť sa na revolučné zmeny vo výrobe, ktoré sa dejú práve teraz príchodom sietí piatej generácie.

Koncept Smart Factory zase pracuje s komplexným virtuálnym obrazom reálneho podniku, kde pomocou sietí piatej generácie môžu komunikačné prostriedky a senzorické systémy generovať obrovské množstvo dát a poskytovať informácie o okamžitom stave výrobného systému. Je tak možná virtualizácia výrobného prostredia. 

A ak by som mal byť úplne konkrétny, príklady aplikácií zahŕňajú automatický transport materiálu, lokalizáciu a monitorovanie objektov (nástrojov, zariadení) v reálnom čase – RTLS, online monitorovanie, analýzy a navigácia logistickej techniky, zber a vyhodnocovanie dát za účelom zvyšovania produktivity, elektronický kanban (e-Kanban) a podobne.

Ako som už spomínal, Asseco CEIT má svoje vlastné výskumno-vývojové centrum a práve to plánuje vo využití 5G technológie vyvíjať aktivity a realizovať špeciálne dedikovaný výskum pre výrobné aplikácie, do ktorých spadá ako výroba, tak aj logistika. Práve 5G technológia nám umožní pracovať na výskume, na ktorý sa chceme ako inovatívna technologická spoločnosť zamerať. 

Môžete nám na záver ešte objasniť zámer spolupráce práve medzi Vašou spoločnosťou a operátorom Slovak Telekom?

Cieľom vybudovania privátnej 5G kampusovej siete práve v priestoroch nášho vývojového centra je fakt, že vďaka nášmu výskumu a testovaniu si budú môcť otestovať špecifické vlastnosti 5G technológie aj iné, možno menšie spoločnosti, ktoré túto technológiu zatiaľ len zvažujú a chcú vopred vedieť mieru využitia pre svoje účely. Naša spoločnosť takýmto podnikom sprístupní zadarmo infraštruktúru a poskytne možnosť vyskúšať si 5G technológie bez akýchkoľvek investícií a za našej podpory.

Ing. Peter Mačuš, PhD.

Ing. Peter Mačuš, PhD.

Prihláste sa na odber Newslettru, ponúk eventov a webinárov